سوال4

شروع موضوع توسط leilimosalanejad ‏8 آوریل 2017 در انجمن بهداشت

 1. leilimosalanejad

  leilimosalanejad دکتر مصلی نژاد عضو کادر مدیریت

  در هریک از مکانیسم های دفاعی، یک مثال در تجربه خود بیان نمایید . ( 2نمره)
   
 2. eh3an2010

  eh3an2010 New Member

 3. 9518342512

  9518342512 New Member

  سرکوب : مثل سوال پرسیدن مکرر درباره یک امتحانی که بد دادی یا یک اتفاق بد. بازگشت : مثل بازگشت سالمندان به دوران گذشته یا حسودی دو کودک هم سن به دلیل بی توجهی. جابه جایی :مثل عصبانی شدن از دست یکی دوستان و برای جبران او را اذیت کنیم مثل برداشتن یکی از کتاب های او. فرافکنی:مثل برای فراموش کردن خودم و خوب جلوه دادن خودم در مورد دوستم بگم که دروغگو است. خیالبافی و خواب :مثل آرزوی داشتن گرانترین ماشین که بدلیل دست نیافتنی بودن آن را تصور میکنم. جبران : مثل این که در رشته دیگری قبول نشدم تلاش میکنم درهمین رشته به موفقیت بالایی برسم. تحقیر دیگران : مثل خودمان رفتار خوبی با دیگران نداشته باشیم ولی برای کاهش عصبانیت خود دیگری تحقیر کنیم. همانندسازی : مثل یک فردی که موفقیت زیادی در زندگی خود داشته را الگوی خود قرار دهیم. تصعید یا والایش :مثل فردی کهمیل به پرخاشگری داردبه ورزش های رزمی روی می آوردو موفقیت های زیادی به دست می آورد. واکنش وارونه:مثلا فردی که ناخواسته ازدواج کرده سعی میکند از همسرش مراقبت کند. دلیل تراشی :مثل دزد ادعا میکند که صاحب فروشگاه مستحق آن بوده است مثل ضرب المثل گربه دستش به گوشت نمی‌رسد می گوید بو میدهد.
   
 4. 9518342507

  9518342507 New Member

  سرکوب :مرگ عزیزان که دوست نداریم به یاد اوریم وبه ناخوداگاه می سپاریم بازگشت:بازگشت افرادی که ناتوانی خاصی راپیداکرده به دوران توانایی یابازگشت مادرانی که فرزندخودراازدست داده اند به دوران زنده بودن فرزندشان جابه جایی ازدست دوستم ناراحت هستم کتابش رابرمی دارم جای دیگر می گذاریمد فرافکنی:برای ارام کردن خودم رفتارهای بدم رابه دیگران نسبت دهم خیالبافی:ارزوی مسافرت رفتن وان را درخیال ورویا خود ببینیم تحقیردیگران:اگرکسی به چیزی که مانرسیده ایم رسیده مسخره کنیم وجلوی دیگران تحقیر کنیم جبران :به چیزی که می خواهیم نرسیده ایم برای همین سعی می کنیم درجای دیگری خوب باشیم تصعید :کسی پولهای خود را دراخرعمر صرف کارهای خیر می کندهمانندسازی:کسی رادرزندگی الگوی خودقراردهیمدلیل تراشی:برای چیزی که به ان نرسیدهایم دلیل های غیرواقعی بیاوریم واکنش وارونه:کسی اسیبی می بیند علی رغم میل باطلی درظاهر خوشحال می شویم
   
 5. 9518342510

  9518342510 New Member

  سرکوب:باور نکردن مرگ یکی از عزیزان.
  بازگشت:لجبازی کودک در برخورد با توجه بیشتر به کودکان کوچکترو همچنین خواسته هایی همچون خواسته های ان ها را داشتن.
  جابجایی: پرت کردن و شکستن وسایل کسی که ازاو عصبانی هستیم.
  فرافکنی:مغرور بودن و این رابه دیگران نسبت دادن.و گفته شود او مغرور است که ان کار را انجام ندادوگرنه من اورا دوست خود می دانم.
  دلیل تراشی:مثلا بگوییم اگر درس زیاد بخوانم اخر ترم دیگر توانی برای خواندن ندارم.این یک دلیل تراشی بیهوده است.
  خیالبافی:انچه ارزویش را دارم در قالب خیال برای خود تداعی میکنم.مثال ارزوی داشتن یک ماشین و راندن با سرعت بالا در جاده
  خواب یا رویا:خواب دیدنه رفتن به جایی که دوستش داریم اما این امر در حال حاضر میسر نیست.
  جبران:مثال در کودکی در فقر زندگی کردن و در بزرگسالی تمام تلاش خود را بکند تا فرزندانش فقری احساس نکنند.
  تحقیر دیگران:برای بزرگ کردن خود در جمعی بطوریکه همه توجه ها به سمت شما باشد سعی کنید کسی را کوچک کنید و با لحنی مسخره اش کنید تا خودتان را بالا بپندارید.
  همانند سازی:دختر کوچکی که کفش پاشنه دار مادرش را میپوشد.
  تصعید:وقتی نمیتوانم درس را بفهمم و ذهنم توانش را ندارد به کشیدن نقاشی یا خط میپردازم.
  واکنش وارونه:از فردی خوشمان نیاید ولی بخاطر موقعیت اجتماعی و سر دراوردن از کارهای او و یاد گرفتن ازاو به بهانه دوستی به او نزدیک شویم
  فلسفه بافی:وقتی یکی از دوستان به دلایلی نتوانسته سر کلاس حضور یابد و امتحان دارد فردی که بلد است و میتواند کمکش کند اما نمیخواهد فلسفه بافی میکند و میگوید درس مهم تر از هرکار دیگریست و باید هرطور شده سرکلاس می امد تا یاد بگیرد.
  (موارد فوق تجربه شخصی من بوده است بدون ذکر نام)
   
 6. mitrr.aosp

  mitrr.aosp New Member

  مسئلة تعلیم و تربیت در بیشتر جوامع از اهمیت ویژهای برخوردار است و درصورتیکه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار نگيرد، مشکلاتی را برای جامعه در پی خواهد داشت. چنانچه خانواده ها و مسئولان آموزشی و تربیتی به صورت جدی و علمی به مسئلة تعلیم و تربیت بپردازند، بسیاری از آسیب های اجتماعی کاهش پیدا میکند. تعلیم و تربیت از دیدگاه علوم مختلف موردتوجه قرار گرفته است؛ »دکتر علیرضا شریفی یزدی«، جامعه شناس خانواده از دیدگاه جامعه شناسی به مسئله تعلیم و تربیت میپردازد.

  تعلیم و تربیت از دیدگاه شما چه تعریفی میتواند داشته باشد؟ بعضی واژه ها »سهل و ممتنع« هستند؛ ظاهر آنها ساده است و همه ميپندارند که معنی آن را میدانند، درحالیکه این نوع واژه ها در قالب کلمات زندانی شده اند و به دست دادن تعریف کامل و جامع برای آنها کار دشواری است. تعلیم و تربیت نیز چنین ویژگیای دارد و از دیدگاه پژوهشگران مختلف، نظریه هاي گوناگوني هم برای آن ارائه شده است؛ طوري كه حدود 200 تعریف برای آن وجود دارد. با اینحال میتوان گفت که هر نوع تلاش برای پرورده کردن استعدادهای درونی انسانها در راستاي رسیدن به بالندگي فکری، عاطفی، روانی و انطباق با محیط اجتماعی، در بحث آموزش و تربیت قرار میگیرد. خانواده و مدرسه هرکدام به چه میزان باید در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقش داشته باشند؟ با مدرن شدن جوامع امروزی، بخش بزرگی از کارکردها و وظایف خانواده ها بر عهدة نهادهای اجتماعی مانند سازمانها، رسانه ها، آموزش عالی با آموزش و پرورش قرار گرفته است، درحالیکه این مسئله در گذشته كاملا برعهدة خانواده بود.

  خانواده ها نقش چندانی در آموزشهاي تخصصي ندارند، خانواده ها نمیتوانند پزشکيا مهندس تربیت کنند و بهصورت تخصصی در بارآوردن فرزندان اقدام چندانی کنند؛ اينها بر عهدة نظام علمي نهاد آموزش و پرورش است و خانواده تنها میتواند به نهاد آموزش و پرورش در این مسیر کمک کند. خانواده ها در شکل گیری شخصیت کودک نقش دارند، چراکه بخش بزرگی از شخصیت کودک در سالهای ابتدایی زندگی او شکل میگیرد؛ همان سالها‌يي كه کودک به مدرسه نمیرود، ولی خانواده در تعلیم و تربیت نقش چندانی نميتوانند داشته باشند. آیا تعارضاتی بین آن آموزشهایی که والدین برای فرزندشان در خانواده در نظر میگیرند و مسئولان مدرسه برای تعلیم و تربیت در نظر میگیرد ، وجود دارد؟ بيترديد بین روشهای تربیتی خانواده و آموزش و پرورش تعارضاتی میتواند وجود داشته باشد و هر چه زاویة دید و فاصلة روش تربیتی خانواده و نهاد آموزش )آموزش و پرورش و رسانه ها( به یکدیگر نزدیکتر باشد، این تعارضات کمتر میشود. اگر تعارضاتی بین روش تربیتی خانواده و نهاد آموزشی وجود داشته باشد، کودک دچار دوگانگی و حتی گاهی دچار چندگانگی شخصیتی میشود. برای رفع این مشکل باید روش تربیتی خانواده را به روش تربیتی آموزش و پرورش نزدیک کرد و رسانه ها )رادیو و تلویزیون( وظیفه دارند برنامه هایی بسازند که برپایة عرف، اعتقادات، آداب و سنن جامعه باشد، نه بر اساس آرمانهاي ذهنی برخی از برنامهریزان و برنامهسازان. خانواده ها باید اصول اساسی تعلیم و تربیت و هدفهای تعلیم و تربیت رسمی را بشناسند و خودشان را با هدف، روش و منش تربیت رسمی هماهنگ کنند. در سالهای اخیر، تمرکز از توجه صرف بر بعد شناختی تا حدی برداشته شده و پروراندن ديگر ابعاد آموزشی و توانمندیهای دانشآموزان مورد توجه قرار گرفته است.

  از آنجاکه آموزش و پرورش نتوانسته بهخوبی با این تغییر هماهنگ شود، به نظر میرسد والدین مي‌كوشند خودشان بهنوعی این فشار را جبران نموده و اين خأل را پركنند و همین مسئله ممکن است والدین را از توجه به ابعاد پرورشی که وظیفة اصلی آنهاست دور کند؛ نظر شما چیست؟ این مسئله دو جنبه دارد، یکی جنبة خرد و دیگری جنبه کالن. باید دید که ما در رابطه با فرزند خودمان صحبت میکنیم یا اینکه در سطح کالن کشور به این موضوع نگاه میکنیم. یک توصیة ساده برای این مسئله وجود دارد و آنهم اینکه والدین، فرزندانشان را در مدارسی که به پرورش هوش و استعداد دانشآموز توجه دارند ثبت نام کنند. برخی مدارس بهصورت ویژه این خألهای آموزش و پرورش را جبران میکنند. عالوه بر این، خانواده ها میتوانند بيرون از مدرسه از متخصص تعلیم و تربیت کمک بگیرند و با کمک گرفتن از مشاور تربیت کودک، این فشار را بكاهند.

  تهیة انواع وسایل افزايش خالقيت فکری هم میتواند به این مسئله کمک کند. خانواده ها به جای اینکه وظایف آموزش و پرورش را انجام بدهند، میتوانند سطح آگاهی را بالا ببرند و از آموزش و پرورش بخواهند تا تحولی در روشهاي خود ايجاد کند. بيترديد یک تغییر کالن، مقرون به صرفهتر است و در وقت، پول و سرمایه، صرفهجویی میشود. خانواده و مدرسه چه طور میتوانند با یکدیگر تعامل مناسبی داشته باشند؟ ما برای این موضوع، تشکیالت به ظاهر مردمی داریم. تشکالت مردم نهادي که انجمن اولیا و مربیان )خانه و مدرسة سابق( نام دارد و با همین هد ِف تعامل بین خانواده ها فعالیت میکند. برای بهبود تعامل خانواده و مدرسه، باید این انجمنها از نظر ّکمی و کیفی تقویت شوند و دريك برنامه ریزی دقیق، خانواده و مدرسه با هدف مشترک تعلیم و تربیت، در پرورش هوش و خالقیت دانش آموزان گام بردارند
   
 7. 9518342511

  9518342511 New Member

  سرکوب؛ از بخاطرآوردن اتفاقی بد مثل تصادفی که در گذشته پیش آمده پرهیزمیکنیم
  بازگشت؛ کارمندی که با رییس اداره خود اختلاف داردو برای حل آن به گریه متوسل میشود
  جابجایی؛ دانش آموزی که نمره کمی میگیردورقه خود را پاره میکند
  فرافکنی؛ فردی که دراثرتنبلی خودشکست میخورد اماسعی میکنددیگران رامسبب شکست خودبداند
  خواب ورویا؛ کودکی که ازخوردن منع میشود فردای آن روزخواب میبیند به مادرش میگویدکه خواهرو برادرش همه گیلاس ها را خورده است
  خیالبافی؛ در عالم خیال خود را لایق نفر اول کنکور میداند
  جبران؛ پدری که درتحصیل شکست خورده است سعی میکند با موفقیت فرزندان کمبود خود راجبران میکند
  تحقیردیگران؛ وقتی دانش آموزی نمیتواند شاگرد اول شود شاگرد اول کلاس را خرخوان به حساب میاورد
  همانندسازی؛ دختربچه ها اعمال رفتار های مادر خودرا تقلید میکنند
  تصعید؛ معلولانی که باوجود معلولیت دست به کارهای هنری میزنند
  واکنش وارونه؛ کسی که نیاز به محبت دارد ممکن است اعلام کند که اصلا کمبودی ندارد
  دلیل تراشی؛ به کسی قولی داده ونتوان به آن عمل کرد بعد دلایلی غیر قابل قبول بیاوریم
   
 8. 9518342503

  9518342503 New Member

  سرکوب:مثلا شخصی که تصادف وحشتناکی داشته و یکی از عزیزانش را درآن تصادف ازدست داده،هنگام یادآوری این موضوع سعی میکند اصلا به آن فکر نکند.

  بازگشت:فردبزرگسالی که باانجام دادن رفتارهای کودکانه به خواسته اش میرسد.

  جابجایی:هنگامی که شخص از فرد دیگری ناراحت و عصبانیست اماچون نمیتواند نسبت به او ابراز کند،دیگران(خانواده.دوست همسر.فرزند و ...)را مورد پرخاش قرار میدهد.

  فرافکنی:مثلا شخصی که وسواس دارد,خودش را عاری از هرگونه عیب دانسته و این ویژگی را به دیگران نسبت بدهد و آنهارا به داشتن وسواس متهم کند.

  دلیل تراشی:مثل دانش آموزی که در امتحان موفق نشده و اصرار میکند که معلمش درس را خوب توضیح نداده.

  خیالبافی:فردی که آرزوی خانه یا ماشین آنچنانی (یک آرزوی دست نیافتنی برای خودفرد) دارد,برای رهایی از این وضعیت بااستفاده از قدرت تخیل به آن دست می یابد.

  خواب و رویا:مثلا شخصی که عزیزی را ازدست داده,درعالم خواب و رویا اورا میبیند و بااوحرف میزند.

  جبران:مثلا فردی که ازناحیه پا معلول میباشد که با شرکت در والیبال نشسته و ورزش هایی از این قبیل این نقص را با موفقیت در این رشته جبران میکند.

  تحقیر کردن:مثلا مردی که همسرش را بخاطر داشتن وضع مالی نامناسب و یا تحصیلات پایین تحقیر میکند.

  همانندسازی:مثلا کودکی که فیلمی را دیده یا داستانی را شنیده ,خودش را همانند شخصیت (قهرمان) داستان کرده و رفتارهایش را تقلید میکند.

  تصعید(والایش):مثلاشخصی که اعتیاد به یک ماده ی مخدر را ترک کرده,برای جلوگیری از برگشت دوباره ی خودش به آن دوران,فکر خودش را مشغول موضوعات دیگری میکند تا اصلا فرصتی برای فکر به این موضوع نداشته باشد.(مثلا ورزش,کار,رشته ی هنری خاص و...)
  یا مثلا شخصی که خشن یا پرجنب و جوش است در رشته های ورزشی خاصی مثل بوکس یا ورزش های رزمی شرکت می کند

  واکنش وارونه:مثلا زمانی که از شخصی خوشمان نمی آید ولی بیشتر اوراتحویل میگیریم و به او احترام میگذاریم.
   
  آخرین ویرایش: ‏13 آوریل 2017
 9. 9518342520

  9518342520 New Member

  سرکوب:خراب شدن غذا برای مهمونیه خیلی رسمی و مهم ک هر وقت حرفش میشه میگیم ولش کن اصلا حرفشو نزنین

  بازگشت:فردی ک به اعتیاد مبتلا شده و دوست دارد به زمان قبل از اعتیاد برگردد

  جابه جایی:کارمندی ک از طرف رییس خود مورد خشم قرار گرفته افراد زیر دست خود را تنبیه میکند

  فرافکنی:در تصادفات فردی ک مقصر است خود را بی گناه جلوه میدهد و طرف مقابل را مقصر میکند

  دلیل تراشی:تیم فوتبالی ک برنده نمیشود و داور را مقصر میداند

  خیال بافی:فردی ک ارزوی پرواز را دارد و نمیتواند

  خواب و رویا:فردی ک خواب میبیند ویلای زیبایی را در قرعه کشی برنده شده

  جبران:فردی ک در ترم اول مشروط میشود سعی میکند ترم های بعد جبران کند

  تحقیر دیگران:فردی را به خاطر داشتن اضافه وزن تحقیر کردن

  همانندسازی:زمانی مادر نماز میخواند دخترش همانند اوچادر سر میکند و حرکات مادرش را تکرار میکند


  تصعید:زمانی ک فرد روزه دار احساس گرسنگی میکند خودش رامشغول کار های مختلف میکند تا گرسنگی را کمتر حس کند

  واکنش وارونه:فردی ک در درس هایش نیاز ب کمک دارد اما ب کسی اجازه نمیدهد تا او را راهنمایی کند

  کپی
   
 10. 9518342520

  9518342520 New Member

  سرکوب:خراب شدن غذا برای مهمونیه خیلی رسمی و مهم ک هر وقت حرفش میشه میگیم ولش کن اصلا حرفشو نزنین

  بازگشت:فردی ک به اعتیاد مبتلا شده و دوست دارد به زمان قبل از اعتیاد برگردد

  جابه جایی:کارمندی ک از طرف رییس خود مورد خشم قرار گرفته افراد زیر دست خود را تنبیه میکند

  فرافکنی:در تصادفات فردی ک مقصر است خود را بی گناه جلوه میدهد و طرف مقابل را مقصر میکند

  دلیل تراشی:تیم فوتبالی ک برنده نمیشود و داور را مقصر میداند

  خیال بافی:فردی ک ارزوی پرواز را دارد و نمیتواند

  خواب و رویا:فردی ک خواب میبیند ویلای زیبایی را در قرعه کشی برنده شده

  جبران:فردی ک در ترم اول مشروط میشود سعی میکند ترم های بعد جبران کند

  تحقیر دیگران:فردی را به خاطر داشتن اضافه وزن تحقیر کردن

  همانندسازی:زمانی مادر نماز میخواند دخترش همانند اوچادر سر میکند و حرکات مادرش را تکرار میکند


  تصعید:زمانی ک فرد روزه دار احساس گرسنگی میکند خودش رامشغول کار های مختلف میکند تا گرسنگی را کمتر حس کند

  واکنش وارونه:فردی ک در درس هایش نیاز ب کمک دارد اما ب کسی اجازه نمیدهد تا او را راهنمایی کند

  کپی
   
 11. 9518342518

  9518342518 New Member

  سرکوب:دختری ک در خردسالی مورد تعرض جنسی واقع شده است این تجربه تلخ را سرکوب می کند.

  بازگشت:بزرگسالی ک هنگام سرخوردگی و ناکامی عروسکی را دراغوش میگیرد.درکل مکیدن انگشت شست و ب لحن کودکانه حرف زدن و هرگونه بروز رفتار سنین پایین تر از خود بازگشت محسوب می شود.

  جابه جای:فرزندان عصبانیت خود را با کوبیدن درها ب هم ابراز می کنند.یا دختری ک از سوی دوست پسرش طرد شده است فورا با پسر دیگری دوست می شود.

  فراافکنی:مرد بی وفا نسبت همسر خود،همسر خود را ب خیانت متهم می کند.

  دلیل تراشی:فردی ک از اداره خود اخراج شده،علت اخراج خود را چنین توجیه می کند من چون ادم متملقی نبودم و چابلوسی ریس را نمی کردم اخراج شدم درصورتی ک بی کفایتی و عملکرد ضعیف وی علت اصلی برکناری او بوده است.

  جبران:ناپلوین ب دنبال پیروزی می رفت تا ضعف جثه اش را فراموش کند.

  تحقیر دیگران:دانش آموزی ک نمی تواند شاگرد اول شود وشاگردان اول را خر خوان ب حساب می اورد.

  همانند سازی:فردی ب موسیقی علاقه مند میشود چرا ک فردی ک مورد تحسین اوست ب موسیقی علاقه دارد.یا پسر بچه ای ک لباس‌های پدرش را می پوشد.

  تصعید: فردی ک مجبور است برای لاغر شدن رژیم های سخت بگیرد ب نقاشی علاقه مند شده بیشتر تصاویر میوه ها را می کشد.

  واکنش وارونه:شخصی از مهمانی بدش می اید اما بیشتر از مهمانان دیگر ب وی احترام گذاشته و ب اصطلاح بیشتر تحویلش بگیرم.
  خیال بافی:زنی ک بچه دار نمی شود و در خیال خود تصور میکند ک بچه دار شده و از بچه اش مراقبت می کند.

  خواب ورویا:شخصی خواب میبیند ک در بهترین خانه زندگی میکند وبهترین ماشین را دارد.
   
  آخرین ویرایش: ‏13 آوریل 2017
 12. 9518342506

  9518342506 New Member

  سرکوب:دانشجویی که به تعطیلات رفته نگران است که نتواندازپس امتحانات بر اید،اما او تصمیم میگیرد برای اینکه تعطیلاتش خراب نشود به انها فکر نکند جابه جایی:فرزندان عصبانیت خود را با کوبیدن در ها به هم ابراز میکنند
  تحقیر کردن:فرد سعی میکند فردی را که ادم درستی است تحقیر کند تا خودش ارام بگیرد
  دلیل تراشی:فردی که از اداره خود اخراج میشوددلیل خود را متملق نبودن میگوید درحالیکه دلیل ان عملکرد ضعیف خودش بوده است
  جبران:یک دانش اموزدارای چهره ی نازیبادردانشگاه دانشجوی ممتاز میشود
  همانندسازی:فرد به سینما رفتن علاقمند میشود چرا که فرد مورد تحسین او(الگو)به سینما علاقه دارد
  تصعید یا والایش:فردی که گرایش زیادی به خشونت دارد به ورزش بوکس روی می اورد
  واکنش وارونه:استاد دانشگاهی که تصور میکند از دانش کافی بر خوردار نیست بیشتر از واژه ها واصطلاحات پیچیده استفاده میکند
  خیالپردازی:فرد ارزو داشته پزشک شود حالا در خیال تصور میکند پزشک خوبی است
  فرافکنی:خودت به معنای واقعی کلمه خرخونی ولی اونو پرت میکنی طرف فرد دیگرومیگویی او خرخون است
  بازگشت:کودکانه حرف زدن و گازگرفتن انگشت
   
 13. 9518342508

  9518342508 New Member

  1.سرکوب:شخصی که کنکورداده وموفق نشده ودیگه دوست نداردخاطرات تلخ آن زمان رابه یاداورد وبه ناخوداگاه می سپارد.

  2.بازگشت: پسرنوجوانی که ازپدرومادرخودتقاضای انجام کاری داردوبرای رسیدن به خواسته خود به گریه متوسل می شود که به خواسته خود برسد.


  3.جابه جایی:بچه ای که ازدست پدرخودناراحت هست روی ماشین اوخراش می اندازد.

  4.فرافکنی:شخصی که دراثرکم کاری خودش درانجام کاری ناموفق بوده مثلادرازمون استخدامی قبول نشده دیگران رامقصرمیکند.

  5.خیال بافی:شخصی درعالم خیال خودزیباترین همسر،بزرگ ترین خانه وگران ترین ماشین رادارددرصورتی که یک خیال ویک ارزوی دست نایافتنی است.

  6.تحقیردیگران:فردی که بخواهدپست بالاتری برسد امانتواند شخص دیگری راکه به ان پست رسیده تحقیر میکند تاارزش ولیاقتش راپاین بیاورد.

  7.دلیل تراشی :فردی که باوجودسن زیاد ازدواج نکرده اگراز او پرسیده شود چراازدواج نکرده میگوید قصدازدواج ندارم ومیخواهم ادامه تحصیل بدهم.

  8.همانندسازی:بچه ای که عصای پدربزرگش برداشته وشبیه اوراه میرود.

  9.خواب ورویا:شخصی که درخواب بهترین رشته تحصیلی قبول شده ودرواقعیت هم اودوست داشته یه رشته تحصیلی خوب قبول شود.

  10.تصعید:فردی که روحیه پرخاشگری داردبه ورزش هایی مانندبوکس روی می اورد.

  11.جبران:شخصی که سال اول کنکورقبول نمی شودسال دوم بیش تر تلاش کرده وموفق میشود.

  12.واکنش وارونه:شخصی که به بزرگترش بی احترامی کرده ،بسیارمودب شده واحساس گناه میکند.
   
  آخرین ویرایش: ‏12 آوریل 2017
 14. 9518342517

  9518342517 New Member

  سرکوب:فردی که به یک مسافرت رفته و هنگام برگشت تصادف میکند. آن اتفاق را به حافظه ناخودآگاه خود میفرستد و هرگاه که یادش می آید آنرا انکار میکند و دوست ندارد درباره ی آن سفر و تصادف فکر و صحبت کند.

  بازگشت:در خانه سالمندان افراد سالمند برای نشان دادن دلتنگی خود بهانه میگیرند و غذا و داروی خود را مصرف نمیکنند.

  جابه جایی:فردی که با راننده ی یک ماشین دعوا میکند وقتی مردم نمیگذارند که راننده را کتک بزند و از این کار ناامید میشود،شیشه ی ماشین او را میشکند.

  فرافنکی:فردی که در اثر بی احتیاطی تصادف میکند ولی شخصی را که کنارش نشسته را مسبب این تصادف میداند و اشتباه خود را به گردن دیگری می اندازد.

  دلیل تراشی:در مدرسه ای که پوشیدن چادر الزامی است، شخصی چادر نمیپوشد و دلیل کار خود را گرم بودن هوا میداند.

  خیالبافی:فردی که چند سال در کنکورموفق نمیشود و در عالم خیال، خود را فردی قبول شده در یک رشته و دانشگاه خوب میبیند.

  خواب یا رویا: فردی آرزوی زندگی در یک کشور خارجی را دارد اما به دلایلی نمیتواند.او در خواب میبیند که در چنین مکانی زندگی ایده آلی دارد.

  جبران: فردی در زمینه ورزشی شکست میخورد ونمیتواند موفق باشد اما تمام تلاش خود را به کار میبرد که فرزند خود را به بالاترین مقام در آن ورزش برساند.

  تحقیر دیگران: شخصی که کاندیدای شورای شهر است اما آرای لازم برای شورا شدن ندارد،سعی در تحقیر کردن شوراهای دیگر دارد.

  همانندسازی: دختر بچه ای که مادرش هنگام بیرون رفتن آرایش میکند،تمایل دارد که هنگام خارج شدن از منزل آرایش کند.

  تصعید: بخاطر اینکه نور و روشنایی نبود دکتر نمیتوانست مادر ادیسون را جراحی کند.ادیسون در پی این ماجرا برق را اختراع کرد.

  وارونه: جوانی که زندگی مشترک با همسرش را به تازگی آغاز کرده ،با وجود اینکه به کمک مالی نیاز دارد ، به خانواده و اطرافیانش اعلام میکند که نیازی ندارد.
   
 15. 9518342502

  9518342502 New Member

  ۱.سرکوب: پیرزنی مبتلا به سرطان هست اما از مراجعه به پزشک و انجام مراحل درمان خودداری میکند.
  ۲.بازگشت:نوجوانی که با دوستانش قرار میگذارد به مسافرت برود اما وقتی با مخالفت والدینش مواجه میشود دست به اعتصاب غذا و قهر و حتی پرخاشگری میزند.
  ۳.جابجایی:دختری که با خواهر بزرگترش دعوا میکند ولی چون نمیتواند حق خود را از او بگیرد کتاب خواهرش را قایم میکند.
  ۴.فرافکنی:دیوانه همه به چشم خود می بیند؛مثلا کسی که مدام دروغ میگوید نمیتواند به حرف دیگران به طور کامل اعتماد کند و به گمانش همه دروغ میگویند.
  ۵.دلیل تراشی:داوطلبی که تلاشش در حد پزشکی بوده اما چون در کنکور موفق به کسب رتبه دلخواه نشده میگوید من اصلا خون میبینم حالم بد میشه اونوخ برم پزشکی؟!
  ۶.خیال بافی: شخصی که صدای خوبی ندارد اما در تخیل خود خواننده قابلی هست.
  ۷.خواب و رویا:پسری که دوست داری زن خوشکل، باسواد ، کدبانو و همه فن حریف که از هر انگشتش یه هنر میباره داشته باشه و هر شب خواب میبینه در آشیانه ای گرم و صمیمی سر‌ِ میز شام با زنی زیبا و رویایی در حال تناول کردن و گل گفتن و گل شنیدن و هستند.
  ۸.جبران:مرتضی مهرزاد که به خاطر نقص عضو چند سال حتی روی بیرون رفتن از خانه را نداشت الان امید
  والیبال نشسته ایران هست.
  ۹.تحقیر دیگران:کسی که بیکار هست و به دوستش که از موقعیت شغلی خوبی برخوردار است میگوید تو لیاقت این کار را نداشتی.
  ۱۰.همانند سازی:دختر بچه ای که با عروسکش طوری رفتار میکند که مادرش با خود او برخورد میکند.
  ۱۱.تصعید:بچه ای که مادرش به خاطر یک بیماری فوت میکند و او تصمیم میگیرد در آینده پزشک شود.
  ۱۲.واکنش وارونه:فردی مورد بی توجهی خانواده خود قرار دارد و کمبود محبت دارد اما اعلام میکند که کمبودی ندارد و متکی به خود است.
   
 16. 9518342504

  9518342504 New Member

  1)سرکوب:پسری که در دعوا مورد اصابت چاقو قرار گرفته،این تجربه ی دردناک را سرکوب میکند.

  2)جبران:یک دانش آموز با چهره ی نازیبا شاگرد اول مدرسه میشود.

  3)همانندسازی:پسر بچه ای که پشت لب خود سیبیل نقاشی میکند تا شبیه پدرش شود.

  4)جابجایی:مردی که با همسر خود دعوا کرده و عصبانیت خود را با شکستن وسایل منزل بروز میدهد.

  5)دلیل تراشی:فردی که در مصاحبه ورودی پذیرفته نشده دلیل آن را اینگونه بیان میکند که من چون پارتی نداشتم نتوانستم قبول شوم.

  6)خیال پردازی:دختری که در تصورات خود شوهر آینده اش را شاهزاده ی سوار بر اسب سفید میبیند.

  7)فرافکنی:فردی که خودش قوانین رانندگی را رعایت نمیکند و تصادف میکند،فرد مقابل خود را مقصر این تصادف میداند.

  8)تصعید:فردی که بیش از حد حرف میزند به سخنوری روی می آورد.

  9)خواب و رویا:فردی که گرسنه است خواب غذا میبیند.یا خانومی که بچه دار نمیشود و در آرزوی فززند است خواب میبیند که صاحب بچه ی تپلی و شیرینی شده است.

  10)بازگشت:زنی که با همسرش دعوا کرده،قهر میکند و به خانه ی پدرش میرود تا به دوران مجردی برگردد.

  11)تحقیرکردن:دختری که اجازه آزادانه گشتن را ندارد،هر دختری را که در خیابان میبیند بی بندوبار به حساب می آورد.

  12)واکنش وارونه:فردی که احساس میکند به خاطر بدخلقی مطرود است بسیار مودب میشود و به حق شناسی تظاهر میکند.
   
 17. Zahra.gharibzadeh

  Zahra.gharibzadeh New Member

  سرکوب :فردی که بیماری رماتیسم مفصل دارد وجود بیماری را انکار میکند و با آب سرد حمام میکند .
  بازگشت : وقتی فرزند دوم متولد میشود فرزند اول جهت جلب توجه شروع میکند به بچگونه حرف زدن .
  جابه جایی :فردی که عاشق شده و به عشقش نمیرسد با خانواده اش قهر میکند .

  فرافکنی :شما از کسی نفرت دارین ،و فکر میکنید او از شما متنفر است .
  دلیل تراشی :از تیم والیبال به خاطر عملکرد ضعیفش اخراج میشود ،ولی علت آن را لج‌کردن مربی با خود میداند ،و میگوید که اون از من بدش می امد .
  خیالبافی :
  خواب یا رویا :فردی در خواب می بیند که کتاب شعری ازش چاپ شده است .
  جبران :فردی که پدرش در بچگی ارتباط بدی با او داشته ،بعدها که ازدواج میکند و بچه دار میشود ارتباط خوبی با بچه هایش دارد.
  تحقیر :فردی که‌ به دلیل اشتباهات خود ورشکست شده است و در فقر مالی به سر می برد میگوید که فلانی که‌وضع مالی خوبی دارد از راه حرام درامد دارد.

  همانند سازی :بچه ای پدر بزرگ فلج خود را تقلید میکند و مدام با ولیچر حرکت میکند .

  تصعید :کسی که‌ در کنکور موفق نمیشود ،به شاعری میپردازد و کتاب هایش چاب میشود و مشهور میشود
   
 18. 9518342514

  9518342514 New Member

  سرکوب:فردی که بیماری دیابت دارد و سعی در انکار ان دارد و از شیرینی و مواد قندی استفاده می کند
  بازگشت:فرد بزرگسالی که در ناکامی ها و زمانیکه توانایی مقابله با سختی ها را ندارد, گریه می کند و به اغوش مادرش پناه می برد
  جا به جایی:وقتی فردی در محل کار با مشکلی رو به رو می شود و در محیط خانه عصبانیتش بروز می دهد
  فرافکنی یا انتساب:فردب که خود در درسی ضعف دارد و در امتحان ان شکست می خورد وان را به ناتوانی استاد نسبت می دهد در صورتیکه خود او تلاشی نکرده
  دلیل تراشی:فردی که به دلیل انتخاب اشتباه در زندگی مشترک خود موفق نشده و مب گوید ما را طلسم کرده اند
  خواب یا رویا:فردی که دور از خانواده زندگی می کند و در خواب خود را کنار خانواده اش می بیند
  جبران:کسی که تک فرزند است و احساس تنهایی می کند و پس از ازدواج زیاد بچه دار می شود
  همانند سازی:فردی که از طرز لباس پوشیدن بازیگر مورد علاقه اش تقلید می کند
  تصعید:شعرا و هنرمندان در ارضای نیاز جنسی و جاه طلبی خود شکست خوردند و به افرینش اثار هنری دست زدند
  واکنش وارونه:فردی در رشته ای که دوست ندارد تحصیل ولی سعی خود را در موفقیت در ان رشته می کند
  خیالبافی:فردی در رویا خودش را در دانشگاهی که دوست دارد تصور می کند
  تحقیر:دختری که برادرش در کنکور موفق می شود ولی خودش نه , پس برادرش را تحقیر می کند
   
 19. 9518342519

  9518342519 New Member

  سرکوب : جوانی که دچار شکست عشقی میشود دیگر دوست ندارد به این شکست فکر کند .
  بازگشت : افراد سالمند برای اینکه مورد توجه قرار بگیرند رفتار های بچگانه از خود نشان میدهند .(حرف نزدن با کسی )
  جابجایی : کارمند عصبانی از دست رئیس خود از آن جایی که قادر نیست بر سر رئیس خود فریاد بزند عصبانیت خود رابر سر همسرش خالی میکند.
  فرافکنی : فردی که در اثر بی احتیاطی وسواس پرتی خود با ماشین دیگری تصادف میکند اما آن ماشین را مقصر میکند.
  دلیل تراشی : سارقی که از یک مغازه دزدی میکند هنگام بازجویی میگوید که صاحب مغازه مستحق آن بوده است یا برداشتن چند قلم جنس از ثروت صاحب مغازه کم نمیکند.
  جبران: کودک لاغر وضعیت در بزرگسالی به پرورش اندام روی می آورد وبدنساز میشود.
  والایش : فردی که مجبور است برای لاغر شدن رژیم بگیرد به نقاشی علاقه مند شده و بیشتر تصویر غذاها و میوه‌ها را میکشد.
  همانند سازی : پسری که با ماژیک پشت لب های خود را سیاه میکند تا مانند پدر خود سیبیل داشته باشد.
  انکار : مردی که همسرش را از دست میدهد و مرگ او را انکار میکند یا افراد مسنی که پیر شدن خود را انکار میکند و می گویند ما هنوز جوان هستیم.
  خیالبافی: فردی که در خیال خود بهترین رشته دانشگاهی را شایسته خود میداند.
  خواب و رویا: فردی که در خواب میبیند مدرن ترین ماشین دنیا را سوار شده است.
  واکنش وارونه : فردی که شخصی را دوست ندارد اما طوری رفتار میکند که انگار خیلی او را دوست دارد.
  تحقیر : فردی که نمی تواند به ریاست یک اداره برسد ارزش آن ریاست را پایین می آورد.
  فلسفه بافی: افراد ثروتمندی که به افراد نیازمند کمک نمیکنند و میگویند هرکس باید روی پای خودش بایستد وکمک به دیگران درواقع نوعی تشویق به گدایی است.
   
 20. Hsnvz

  Hsnvz New Member

  1: سرکوب:فردی همسر خود را در حادثه رانندگی از دست داده است دیگر رانندگی نمی کند تا خاطرات ان حادثه دوباره برایش زنده نشود.

  2: بازگشت:پدر بزرگ برای رسیدن به خواسته هایش مانند کودکان قهر میکند تا به هدفش برسد.

  3: جابجایی:دلم از دست دوستم پر است با داداش کوچیکم دعوا میکنم تا ارام شوم.

  4: دلیل تراشی:در درسی نمره کم میگیریم و مقصر را وقت کم برای خواندن میدانیم در صورتی که کافی بوده.

  5:خیالبافی:کودکی که چشمانش را میبندد و خودش را مانند یک خلبان میداند و در خیالاتش پرواز میکند.

  6: فرافکنی:فردی با درخت تصادف میکند و درخت را مقصر میداند!!

  7: تصعید:مهندسی در بیمارستان فیروزلند به دلیل کمبود امکانات میمیرد خانواده اش تمام دارایی مرحوم را وقف تجهیز بیمارستان میکنند.

  8: خواب و رویا:علاقه به اجرای موسیقی در مقابل اساتید بزرگ موسیقی جهان داریم این آرزویمان در خواب محقق میشود.

  9: تحقیر افراد:کسی صورت زیبایی ندارد و در جلوی جمع سعی در مسخره کردن و ایراد گرفتن از صورت دیگران دارد.

  10: واکنش وارونه:پسری با موتور تصادف میکند و برای اینکه کم نیاورد بلند میشود و اعلام میکند هیچگونه دردی ندارد!!

  11: همانندسازی:کودکی که با ماست برای خودش سیبیل میگذارد تا مثل پدربزرگش شود.

  12: جبران:فردی اگر چه در زمینه رابطه برقرار کردن با اطرافیانش موفق نیست اما با فعالیت زیاد در فضای مجازی دوستان مجازی بسیاری دارد.
   

به اشتراک بگذارید