کوئیز مقدمات علوم تشریح ( مبحث جنین شناسی) جهت دانشجویان پزشکی 96

شروع موضوع توسط R.Haghjoo ‏23 دسامبر 2017 در انجمن آناتومی

 1. 9618104616j

  9618104616j New Member

  1.آنوپلویید به تعداد کروموزومی گفته می شود که یوپلویید نباشد.و هنگامی ایجاد میشود که یک کروموزوم کم (منوزومی)ویا اضافی(تریزومی) باشد.سندرومداون(تریزومی211).سندرم ترنر.
  2.حالتی است که در آن ویژگی های فرد براساس اینکه ماده ژنتیکی از پدر یا مادر به ارث رسیده است متفاوت است مثلا در سندرم انگلمن (حذف بخش کوچکی از بازوی بلند کروموزومی ۱۵ و دریافت آن توسط مادر و دریافت توسط پدر موجب سندرم پرادرویلی میشود)
  3. IVF یا in vitro fertilization لقاح در محیط آزمایشگاهی است که با تجویز گونادوتروپین ها باعث تحریک رشد فولیکول در تخدان می شوند سپس بلافاصله قبل از تخمک گذاری و درست هنگامی که اووسیت آخرین مرحله میوز یک را طی کرد آن را از فولیکول خارج می کنند و اسپرم را به آن می افزایند سپس سلول تخم که تشکیل می شوند آن را تا مرحله 8 سلولی پیش می برند و بعدش آن را به داخل رحم منتقل می کند.

  4- الف)پس از لقاح تقسیمات تخم آغاز میشود و بلاستومر ها تشکیل می گردند که ابتدا توسط اتصالاتی سست به هم متصل بوده که پس از سومین تقسیم بیشترین اتصال را به هم دارند . پس از رسیدن به رحم با انجام یک تقسیم دیگر به مرولا تبدیل میشوند . تقریبا زمانی که مرولا وارد حفره رحم میشود ، مایع از طریق منطقه شفاف به فضا های بین سلولی توده ی سلولی نفوذ میکند . رفته رفته فضا های بین سلولی به هم میپیوندند و نهایتا حفره واحدی تشکیل میدهند که بلاستوسل نامیده میشود . در این هنگام رویان بلاستوسیست نام دارد .
  ب ) سلول های توده سلولی داخلی در این مرحله امبریوبلاست نامیده میشوند در یک قطب قرار میگیرند و سلول های توده سلولی خارجی یا تروفو بلاست ، پهن میشوند و جدار اپی تلیالی بلاستوسیست را بوجود می آورند . در این مرحله منطقه شفاف ناپدید شده و امکان لانه گزینی بلاستوسیست فراهم میشود . در انسان نفوذ سلول های تروفو بلاست که قطب امبریوبلاست را میپوشانند ، در بینسلول های اپی تلیال مخاط رحم در روز ششم آغاز میشود.
  خاطره جعفری
   
 2. 9618104630

  9618104630 New Member

  1.به ضرائب صحیحی از n مثل 2nو3nو... یوپلوئید(euploid) می گویند.اگر تعداد کروموزوم ها یوپلوئیدی بودن را نقص کنند به این حالت آن یوپلوئید(uneuploid) می نامند
  مثال۱:فردی از یک کروموزوم یک نسخه بیشتر دارد که با آن تری زومی میگویند برای مثال تری زومی ۲۱ که فرد داری ۴۷ کروموزوم است و ۳ تا کروموزوم ۲۱ دارد که به این حالت سندروم داون میگویند
  مثال۲:فردی از یک کروموزوم یک نسخه کمتر دارد که به این حالت مونوزومی میگویند مانند سندروم ترنر که فرد داری ۴۵ کرومزوم است و کروموزوم y را ندارد و فقط یک کروموزوم x دارد.

  2.اثر گذاری ژنی به حالتی گفته می شود که در آن ویژگی های فرد بر اساس این که ماده ژنتیکی از پدر یا مادر باشد متفاوت است منظور این است که نوع سندروم ها متفاوت است مثلا اگر حذف های کوچک در بازوی بلند کروموزوم ۱۵ اتفاق افتد سندروم انگلمن(anglelman syndrome) و اگر این حذف های کوچک در کروموزوم پدری اتفاق افتد سندروم پرادر_ویلی (prader_willi syndrome) را باعث می شود.

  3. IVF را در محیط آزمایشگاه انجام می دهند در این روش از یک سری دارو ها استفاده می کنند که باعث می شوند رشد فولیکول ها را تحریک کنند و ثبل انجام شدن تخمک گذاری اووسیت را با لاپاراسکوپی خارج میکنند و بعد اسپرم را در محیط آزمایشگاه با اووسیت لقاح می دهند و بعد از آن در آزمایشگاه تقسیمات اولیه رخ میدهد وقتی به مرحله ی ۸ سلولی رسید آن را به رحم وارد می کنند تا مراحل رویانی و جنینی را در رحم طی کند.

  4.تقسیمات میتوزی زیگوت انجام میگیرد و وقتی به مرحله ی ۱۶ سلولی یک توده ی سلولی داخلی و یک توده ی سلولی خارجی داریم که در این حالات به این سلول ها مورولا می گویند وقتی مورالا تشکیل شد از زوناپلاسیدای اطراف اووسیت مایعی ترشح می شود که بین سلول های توده ی داخلی قرار میگیرد و یک حفره ای ایجاد می کند که به آن بلاستوسل می گویند و در این مرحله که بعد از مورالا است می گوییم یک بلاستوسیت تشکیل شده است در این حالت به توده داخلی امبریوبلاست میگوییم
  همچنین یک بخش از توده سلولی خارجی روی توده ی داخلی قرار میگیرد که در قرار گیری در اندومتر رحم و شروع لانه گزینی نقش دارد
  لانه گزینی در روز ۶ ام بعد از لقاح آغاز می شود که این کار با نفوذ سلول های تروفوبلاست به اندومتر رحم انجام می گیرد.

  9618104630 حسین رجایی
   
 3. 9618104639

  9618104639 New Member

  1- به هر تعدادی از کروموزوم که یوپلوئید(ضرایب کامل n مثل دیپلویید ، تری پلویید ... ) نباشد ، آنو پلوئید میگویند . این واژه معمولا در موارد وجود کروموزوم اضافی (تریزومی) یا در صورت فقدان یک کوروموزوم (مونوزومی) به کار می رود .
  مثال : سندرم داون ناشی از تریزومی 21(down syndrome) ---> تریزومی و سندرم ترنر(turner syndrome) ---> مونوزومی

  2- اثر گذاری ژنی به حالتی اطلاق می شود که در آن ویژگی های فرد بر اساس این که ماده ژنتیکی از پدر یا مادر به ارث رسیده باشد ، متفاوت است . مثال : حذف بخش کوچکی از بازوی بلد کروموزوم 15 (15q11 - 15q13) که دریافت آن از طرف مادر منجر به سندروم انگلمن (angelman syndrome) و دریافت آن از طرف پدر موجب ایجاد سندرم پرادر-ویلی (prader-willi syndrome) میگردد .

  3- باروری تخمک انسان در داخل لوله های آزمایشگاهی (IVF) و انتقال رویان یک روش استاندارد است که در سراسر دنیا در آزمایشگاه انجام میگیرد . با تجویز گونادوتروپین ها ، رشد فولیکول در تخمدان تحریک می شود . سپس بلافاصله قبل از تخمک گذاری و و درست هنگامی که اووسیت آخرین مراحل تقسیم اول میوز را طی می کند ، از طریق لاپاراسکوپی و با استفاده از یک آسپیراتور ، اووسیت را از فولیکول تخمدانی خارج می کنند . سپس تخمک را در یک محیط کشت ساده قرار میدهند و بلافاصله اسپرم را به آن می افزایند .

  4- الف)پس از لقاح تقسیمات تخم آغاز میشود و بلاستومر ها تشکیل می گردند که ابتدا توسط اتصالاتی سست به هم متصل بوده که پس از سومین تقسیم بیشترین اتصال را به هم دارند . پس از رسیدن به رحم با انجام یک تقسیم دیگر به مرولا تبدیل میشوند . تقریبا زمانی که مرولا وارد حفره رحم میشود ، مایع از طریق منطقه شفاف به فضا های بین سلولی توده ی سلولی نفوذ میکند . رفته رفته فضا های بین سلولی به هم میپیوندند و نهایتا حفره واحدی تشکیل میدهند که بلاستوسل نامیده میشود . در این هنگام رویان بلاستوسیست نام دارد .
  ب ) سلول های توده سلولی داخلی در این مرحلهامبریوبلاست نامیده میشوند در یک قطب قرار میگیرند و سلول های توده سلولی خارجی یا تروفو بلاست ، پهن میشوند و جدار اپی تلیالی بلاستوسیست را بوجود می آورند . در این مرحله منطقه شفاف ناپدید شده و امکان لانه گزینی بلاستوسیست فراهم میشود . در انسان نفوذ سلول های تروفو بلاست که قطب امبریوبلاست رامیپوشانند ، در بین سلول های اپی تلیال مخاط رحم در روز ششم آغاز میشود.
   
 4. 1-انوپلوییدی به حالتی گفته می شود که تعداد کروموزوم های فرد ضریب صحیحی از nنباشد یعنی یوپلویید نباشد مثلا در انسان n=23 است بنابراین تعداد کروموزوم 45 یا 47 انوپلویید است زیرا ضریب صحیحی از 23 نیست.45 کروموزوم حالت مونوزومی و47 کروموزوم تری زومی است.
  2-ویژگی هایی است که بروز انها به این مسئله بستگی دارد که ژن از پدر به ارث می رسد یا از مادر.این ویژگی ها کاملا متفاوت ظاهر می شوند برای مثال در سندروم انجلمن حذف در کروموزوم 15 مادر صورت می گیرد وبا علائمی مانند خنده های طولانی وبی دلیل تکلم ضعیف و
  حرکات ضعیف بروز می کند ام اگر همین حذف در کروموزوم پدری اتفاق بیفتد سندروم پرادر-ویلی بروز میکند که علائم ان با سندروم انجلمن کاملا متفاوت است مانند اتروفی بیضه هایپوتونی چاقی و هیپو گنادیسم و... .
  3-IVF یا in vitro fertilization(لقاح داخل ازمایشگاهی) یکی از تکنیک های کمک باروری است. در این تکنیک با تجویز گنادوتروپینها رشد فولیکول در تخمدان تحریک می شود و اووسیت قبل از تخمک گذاری در مراحل انتهایی میوز یک از تخمدان برداشته می شود در محیط کشت قرار داده می شود واسپرم به ان اضافه می شود و لقاح صورت می گیرد. پس از اینکه سلول تخم تقسیم های میتوز را انجام داد و به مرحله ی 8 سلولی رسید به رحم مادر منتقل می شود.
  4-زمانی که مورولا(توده ی 16 سلولی حاصل از تقسیمات سلول تخم)به رحم وارد می شودمایعی از زوناپلاسیدا به فضای بین سلولی توده ی سلولی داخلی نفوذ می کند این مایع در نقاط مختلف به هم می پیوندد و در نهایت حفره ای به نام بلاستوسل را تشکیل می دهد.در این مرحله به کل توده ی سلولی بلاستوسیست گفته می شود.توده ی سلولی داخلی بلاستوسیست امبریوبلاست نامیده می شود وتوده ی سلولی خارجی تروفوبلاست. تروفوبلاست پهن می شود و دیواره ی اپی تلیومی بلاستوسیست را تشکیل می دهد.قسمتی از ترفوبلاست که روی امبریوبلاست قرار گرفته است به اندومتر رحم حمله می کند و لانه گزینی اغاز می شود.این اتفاقات در پایان هفته ی اول تکامل اتفاق می افتد یعنی تخم به بلاستوسیست تبدیل شده ولانه گزینی را اغاز می کند (تقریبا 6 روز پس از لقاح) لانه گزینی نتیجه ی تعامل تروفوبلاست واندومتر رحم است
   
 5. hasan pabarja

  hasan pabarja New Member

  1) برای تعریف آنوپلویید ابتدا یوپلویید را باید تعریف کرد.
  یوپلویید:ضرایب کامل n در سلول ها مانند دیپلویید یا تریپلویید را یوپلویید می گویند و اگر سلول یوپلویید نباشد به آن آنوپلویید می گویند مثل تریزومی ها :سندروم داون تریزومی 18 و 13
  و یا مونو زومی ها :تنها مونوزومی دارای قابلیت حیات سندروم ترنر
  2) اثر گذاری ژنی:به حالتی گفته می شود که درآن ویژگی های فرد بر اساس این که ماده ژنتیکی از پدر یا مادر به ارث رسیده باشد متفاوت است یعنی نوع سندروم ها متفاوت است
  مثال ها سندروم های پرادر ویلی و انجلمن که اگر حذف کوچک در کروموزوم مادری باشد سندرم انجلمن و اگر حذف در کروموزوم مادری باشد سندرم پرادر ویلی
  3)لقاح آزمایشگاهی (IVF) تخمک انسان و انتقال رویان، روش استانداردی است که در آزمایشگاه های سراسر دنیا صورت می گیرد با تجویز گنادوتروپین ها ، رشد فولیکول در تخمدان تحریک می شود و اووسیت ها از طریق لاپاراسکوپی و به وسیله آسپراتور درست قبل از تخمک گذاری ( مراحل انتهایی میوز I ) از فولیکول های تخمدان برداشته می شود و تخمک را در محیط کشت ساده ای قرار می دهند و اسپرم را بلافاصله به ان می افزایند یا اسپرم را مستقیما به داخل اووسیت تزریق می کنند ( تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم) _> برای غلبه بر ناباروری مردان
  در همه این روش ها سلول تا مرحله 8 سلولی کلیواژ می دهد و بعد آن را به درون رحم می فرستند تا زمان ترم
  در این روش ها معمولا چند اووسیت بارور شده به درون رحم می فرستند تا میزان احتمال موفقیت افزایش یابد
  4)الف)پس از لقاح تقسیمات تخم آغاز میشود و بلاستومر ها تشکیل می گردند که ابتدا توسط اتصالاتی سست به هم متصل بوده که پس از سومین تقسیم بیشترین اتصال را به هم دارند . پس از رسیدن به رحم با انجام یک تقسیم دیگر به مرولا تبدیل میشوند (توده 16 سلولی حاصل از کلیواژ) . تقریبا زمانی که مرولا وارد حفره رحم میشود ، مایع از زونا پلوسیدا از طریق منطقه شفاف به فضا های بین سلولی توده ی سلولی نفوذ میکند . رفته رفته فضا های بین سلولی به هم می پیوندند و نهایتا حفره واحدی تشکیل میدهند که بلاستوسل نامیده میشود . در این هنگام رویان بلاستوسیست نام دارد .
  ب)سلول های توده داخلی در زمان رسیدن بلاستوسیت به رحم امبریوبلاست نامیده می شوند و توده خارجی ترفوبلاست خوانده می شود و پهن می شود و دیواره اپی تلیومی بلاستوسیست را تشکیل میدهد و بعد از ناپدید شدن زونا پلوسیدا امکان شروع لانه گزینی فراهم می شودو این زمان تقریبا روز ششم بعد از لقاح است.
  لانه گزینی پس از نفوذ ترفوبلاست به اندومتر رحم که در روز اشاره شده اتفاق می افتد


  حسن پابرجا
  شماره دانشجویی:9618104611
   
 6. 9618104668

  9618104668 New Member

  1. به هر تعدادی از کروموزوم که یوپلوئید(ضرایب صحیح n مثل دیپلوئیدو... ) نباشد ، آنو پلوئید میگویند مثل بیماری سندرم ترنر(۴۵کروموزوم)ویا مثل سندرم کلاین فلتر(۴۷کروموزوم)
  2- اثر گذاری ژنی به حالتی اطلاق می شود که در آن ویژگی های فرد بر اساس این که ماده ژنتیکی از پدر یا مادر به ارث رسیده باشد ، متفاوت است . مثال : حذف بخش کوچکی از بازوی بلد کروموزوم 15 (15q11 - 15q133) که دریافت آن از طرف مادر منجر به سندروم انگلمن (angelman syndrome) و دریافت آن از طرف پدر موجب ایجاد سندرم پرادر-ویلی (prader-willi syndrome) میگردد .
  3.باروری تخمک انسان در داخل لوله های آزمایشگاهی (IVF) و انتقال رویان یک روش استاندارد است که در سراسر دنیا در آزمایشگاه انجام میگیرد . با تجویز گونادوتروپین ها ، رشد فولیکول در تخمدان تحریک می شود . سپس بلافاصله قبل از تخمک گذاری و و درست هنگامی که اووسیت آخرین مراحل تقسیم اول میوز را طی می کند ، از طریق لاپاراسکوپی و با استفاده از یک آسپیراتور ، اووسیت را از فولیکول تخمدانی خارج می کنند . سپس تخمک را در یک محیط کشت ساده قرار میدهند و بلافاصله اسپرم را به آن می افزایند .در حالت دیگر یک اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخم تزریق می شود.این شیوه تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI)نامیده میشود.
  4- الف)پس از لقاح تقسیمات تخم آغاز میشود و بلاستومر ها تشکیل می گردند که ابتدا توسط اتصالاتی سست به هم متصل بوده که پس از سومین تقسیم بیشترین اتصال را به هم دارند . پس از رسیدن به رحم با انجام یک تقسیم دیگر به مرولا تبدیل میشوند . تقریبا زمانی که مرولا وارد حفره رحم میشود ، مایع از طریق منطقه شفاف به فضا های بین سلولی توده ی سلولی نفوذ میکند . رفته رفته فضا های بین سلولی به هم میپیوندند و نهایتا حفره واحدی تشکیل میدهند که بلاستوسل نامیده میشود . در این هنگام رویان بلاستوسیست نام دارد .
  ب ) سلول های توده سلولی داخلی در این مرحله امبریوبلاست نامیده میشوند در یک قطب قرار میگیرند و سلول های توده سلولی خارجی یا تروفو بلاست ، پهن میشوند و جدار اپی تلیالی بلاستوسیست را بوجود می آورند . در این مرحله منطقه شفاف ناپدید شده و امکان لانه گزینی بلاستوسیست فراهم میشود . در انسان نفوذ سلول های تروفو بلاست که قطب امبریوبلاست را میپوشانند ، در بین سلول های اپی تلیال مخاط رحم در روز ششم آغاز میشود.
  فاطمه نعیمی مرندی
   
 7. 9618104633

  9618104633 New Member

  1.آناپلوئیدی یاآن یوپلوئیدی به حالتی گفته میشود برخلاف یوپلوییدی که دران تعدادکروموزوم هامضرب صحیحی از nنیست مثلا حالت تریزومی یا داشتن یک کروموزوم اضافه مثل سندرم داون یا مونو زومی یا کمبود یک کروموزوم مثل سندروم ترنر.

  2.اثرگذاری زنی به حالتی میگویند که دران براساس این که ماده ژنتیکی ازمادر ارث برسد یاپدرفرق میکند مثلا درسندروم انگلمن بخش حذفی کوچک در کروموزوم مادری بوده که به ارث رسیده ولی درپرادرویلی کرموزوم معیوب از پدربه ارث میرسد.

  3.گنادوتروپین هایی مثل fshوlhسبب تحریک رشد فولیکولهامیشوند.اووسیت هادراواخر میوز دوبه وسیله لاپراسکوپی واسپیراتور ازدرون فولیکول تخمدان برداشته میشودودرمحیظ کشت قرارمید هند اسپرم رابه ان اضافه میکنند یااگرقدرت تحریک هم نداشت به درون سیتوپلاسم میفرستندوسلول تامرحله 8سلولی پیش زمیرود سپس به درون رحم میفرستند.

  4.سلول تخم همچنان به تقسیم خود ادامه میدهد وقتی 16سلولی شد یاتبدیل به مورولاشودمایعی اززوناپلوسیدا ترشح میشود کهبه تدریج درفضای بین سلولی به میپیوندند وحفره ای به نام بلاستوسیل تولید میشودکه به کل ان بلاستوسیت میگویندکه سلول های توده داخلی وقتی به رحم میرسند امبریوبلاست گفته میشوند و توده داخلی تبدیل به تروفوبلاست میشوند که دیواره اپیتلیومی راتشکبل میدهندو بعداز ناپدیدشدن زوناپلوسیدالانه گزینی شروع میشود شروع لانه گزینی تقریبا ازروز ششم است.
   
 8. 9618104628

  9618104628 New Member

  1)به فردی که دارای ضریب صحیحی از n نداشته باشد{یعنی یوپلوئید نباشد} آنوپلوئیدمی گویند.این واژه معمولا در وجود کروموزوم اضافی (تریزومی) ویا فقدان یک کروموزوم (مونوزومی)

  2)اثرگذاری ژنی یعنی اینکه ازکدام والد نقص ژنی به ارث می رسد و در علائم بیماری اثر دارد.پس ویژگی های فرد از پدر و مادر به ارث می رسد و شبیه هیچکدام نیست.مثال:a)بیماری انگلمن:حذف در بخشی از بازوی بلند کروموزوم 15 که مربوط به ارث مادری است و دارای علائمی مثل عقب ماندگی ذهنی,لالی ,اختلالات حرکتی و...است.b)پرادر-ویلی:که همان حذف قبلی است با این تفاوت که از پدر به ارث رسیده و علائمی همانند شلی عضلات چاقی ,هیپوگنادیسم و.... دارد.

  3)تکنیک IVF به عنوان لقاح آزمایشگاهی محسوب می شود.با تجویز گنادوتروپین ها رشد فولیکول در تخمدان تحریک می شود .اووسیت درست قبل از تخمک گذاری یعنی هنگامی که اووسیت در مراحل انتهایی اولین تقسیم میوز است ازفولیکول های تخمدانی برداشته می شود.تخمک در محیط کشت ساده ای قرار داده می شود و بلا فاصله اسپرم به آن اضافه می شود و با همدیگر لقاح انجام می دهندو سپس سلول تخم تقسیمات اولیه را انجام می دهد تا به مرحله 8 سلولی برسد و برای رشد و تکامل درون رحم قرار داده می شود.

  4)پس از لقاح تقسیمات تخم آغاز میشود و بلاستومر ها تشکیل می گردند که ابتدا توسط اتصالاتی سست به هم متصل بوده که پس از سومین تقسیم بیشترین اتصال را به هم دارند . تقریبا در زمان ورود مورولا به حفره رحم نفوذ مایع از ناحیه زونا پلاسیدا به داخل فضای بین سلولی آغاز می شود و به تدریج فضاهای بین سلولی به یکدیگر می پیوندند و در نهایت حفره ای به نام بلاستوسل ایجاد می شودوبه کل توده سلولی که حاوی این حفره است بلاستوسیست گفته می شود.

  سلول های توده سلولی داخلی که در این زمان امبریوبلاست حوانده می شوند در یک قطب قرار می گیرند و سلول های توده سلولی خارجی که تروفوبلاست نامیده می شوند پهن می شوند و جداراپی تلیالی بلاستوسیست را به وجود می آورند.در ابن مرحله با نابود شدن لایه شفاف امکان لانه گزینی فراهم می شود.در انسان ها آن دسته از سلول های تروفوبلاست که بر روی قطب امبریوبلاست قرار کرفته اند تقریبا در روز ششم نفوذ خود رادر بین سلول های اپی تلیالی مخاط رحم آغاز می کنند.

  محمد دهقانی
   
 9. Mohammadsh

  Mohammadsh New Member

  محمد شفیعی
  شماره دانشجویی 9618104642
  سوال۱)سلول های سوماتیک طبیعی دیپلویید یا 2n کروموزومی و گامت های طبیعی هاپلویید یا n کروموزومی هستند ضرایب کامل و صحیحی از n یوپلویید نامیده می شوند به هر تعداد کروموزوم که یوپلویید نباشد آنوپلویید گفته می شود که یا به صورت کروموزوم اضافی (تریزومی) و یا فقدان یک کروموزوم (مونوزومی) است
  سوال۲)فرد کروموزوم های خود را از پدر ومادر خود به ارث می برد و مشخص کردن این که نقص کروموزومی از کدام یک از والدین به ارث می رسد اگر حذف کوچک در کروموزوم مادر رخ داده باشد به ارث رسیدن آن سبب سندرم انجلمن می شود و کودکان مبتلا به این اختلال دچار عقب ماندگی ذهنی می شوند و اگر این نقص در کروموزوم پدر رخ داده باشد و به ارث برسد سندرم پرادر- ویلی حاصل می شود ویژگی هایی که به طور متفاوت بارز می شوند و بروز آن ها به این مسئله بستگی داردکه ماده ژنتیکی از مادر به ارث رسیده است یا از پدر نمونه هایی از ایمپرینتینگ ژنومی هستند
  سوال۳)با تجویز گنادوتروپینها رشد فولیکول در تخمدان تحریک می شود اووسیت درست قبل از تخمک گذاری یعنی هنگامیکه اووسیت درمراحل انتهایی اولین تقسیم میوزی قرار دارد،از فولیکول های تخمدان برداشته می شود تخمک در محیط کشت ساده ای قرار داده می شود و بلافاصله اسپرم به آن اضافه می شود و با همدیگر لقاح را انجام می دهند سلول تخم تقسیمات اولیه را انجام می دهد تا به مرحله ۸سلولی می رسد سپس برای رشد وتکامل در رحم قرار داده می شوند
  سوال۴)الف)تقریبا در زمان ورود مورولا به حفره رحم، نفوذ مایع از زونا پلوسیدا به داخل فضاهای بین سلولی توده ی سلولی داخلی آغاز میشود و به تدریج،فضاهای بین سلولی به یکدیگر می پیوندند و در نهایت حفره ای به نام بلاستوسل ایجاد می شود و به کل توده ی سلولی که حاوی این حفره است بلاستوسیت گفته میشود.
  ب)سلول های توده ی سلولی داخلی که در این زمان امبریوبلاست خوانده می شود،در یک قطب قرار می گیرند و سلول های توده ی سلولی خارجی یا تروفوبلاست ، پهن می شوند و دیواره اپی تلیومی بلاستوسیت را تشکیل می دهند در انسانها آن دسته از سلول های تروفو بلاستیک که در روی قطب امبریوبلاست قرار گرفته اند تقریبا در روز ۶ام نفوذ خود را در بین سلول های اپی تلیال مخاط رحم آغاز می کنند
  لانه گزینی در روز ۶ بعد از لقاح آغاز می شود که این کار با نفوذ سلول های ترفوبلاست به اندومتر رحم انجام میگیرد
  محمد شفیعی
  شماره دانشجویی ۹۶۱۸۱۰۴۶۴۲
   
 10. 9618104636

  9618104636 New Member

  آنوپلوئیدی (Aneuploid): به هرتعداد از کروموزومی که یوپلئید نباشد، آنوپلوئید میگوییم. این اصطلاح معمولا هنگام تریوزومی یا مونوزومی به کار میرود. مثلا سندرم ترنر، سندرم داون(تریوزومی 18 و 21)
  اثر گذاری ژنی (Genomic imprinting): یعنی ویژگی های فرد بر اساس این که ماده ژنتیکی از پدر یا مادر به ارث رسیده است، متفاوت باشد. مثلا سندروم انجلمن(حذف کوچک در کروموزوم مادری) و سندروم پرادر ویلی(حذف کوچک در کروموزوم پدری).
  تکنیک کمک باروریIVF: تکنیک in vitro fertilization باتجویز گنادوتروپین ها رشد فولیکول در داخل تخمدان تحریک میشود.اوسیت ها درست قبل از تخمک گذاری ، یعنی در آواخر میوز ۱، با لاپراسکوپی واسپیراتور از درون فولیکول تخمدان برداشته میشود ودر محیط کشت ساده ای قرار داده میشود. بعد بلافاصله اسپرم را از طریق ICSI وارد سیتوپلاسم تخمک میکنیم بعد زیگوت حاصل تا مرحلهی ۸ سلولی بلاستومر پیش میرود و بعد به داخل رحم برکردانده میشود میزان موفقیت آن به سن مادر بستگی دارد هر چه زیادتر گردد ؛ احتمال موفقیت کمتر میگردد
  تشکیل بلاستوسیست و زمان لانه گزینی: تقسیمات میتوزی زیگوت انجام میگیرد و وقتی به مرحله ی ۱۶ سلولی یک توده ی سلولی داخلی و یک توده ی سلولی خارجی داریم که در این حالات به این سلول ها مورولا می گویند وقتی مورالا تشکیل شد از زوناپلاسیدای اطراف اووسیت مایعی ترشح می شود که بین سلول های توده ی داخلی قرار میگیرد و یک حفره ای ایجاد می کند که به آن بلاستوسل می گویند و در این مرحله که بعد از مورالا است می گوییم یک بلاستوسیت تشکیل شده است در این حالت به توده داخلی امبریوبلاست میگوییم
  همچنین یک بخش از توده سلولی خارجی روی توده ی داخلی قرار میگیرد که در قرار گیری در اندومتر رحم و شروع لانه گزینی نقش دارد

  لانه گزینی
  در روز ۶ ام بعد از لقاح آغاز می شود که این کار با نفوذ سلول های تروفوبلاست به اندومتر رحم انجام می گیرد.

  باتشکر از همکاران گرامی:|
   
 11. 9618104627

  9618104627 New Member

  ١-ضرايب كامل n مثل ديپلوييد و تريپلوييد يوپلوييد ناميده ميشوند حال به هر تعدادي از كروموزوم كه يوپلوييد نباشد آنوپلوييد ميگوييم كه معمولا براي حالت تريزومي و مونوزومي بكار ميرود مثل حالتي كه در سندرم داون و ترنر ديده ميشود.

  ٢-ويژگي هايي كه بطور متفاوت بارز ميشوند و بروز انها به اين بستگي دارد كه از پدر به ارث رسيده اند يا از مادر نمونه هايي ازgenomic imprinting هستند.مثل حذف كوچك در بازوي بلند كروموزوم ١٥ كه اگر از پدر به ارث برسد سندرم پرادر ويلي و اگر از مادر به ارث برسد سندرم انجلمن ايجاد ميشود

  ٣-Ivfهمان لقاح آزمايشگاهي است كه روشي استاندارد است و با تجويز گنادوتروپين ها رشد فوليكول در تخمدان تحريك ميشود و اووسيتها از طريق لاپاروسكوپي و با استفاده از اسپيراتور دقيقا قبل از تخمك گذاري يعني هنگاميكه اووسيت در مرحله انتهايي ميوز يك است از فوليكولهاي تخمدان برداشته ميشود و در محيط كشت ساده اي قرار داده شده و بلافاصله اسپرم به ان اضافه ميشود.و لقاح صورت ميگيرد و پس از مرحله ي٨سلولي شدن سلول تخم،براي رشد و تكامل به درون رحم مادر منتقل ميشود.

  ٤-در زمان ورود مورولاي ١٦سلولي به حفره رحم نفوذ مايع به از زونا پلاسيدا به داخل فضاهاي بين سلولي توده سلولي داخلي اغاز ميشود و بتدريج فضاهاي بين سلولي به همديگر ميپيوندند و يك حفره كه بلاستوسل ناميده ميشود را بوجود مي اورند در اين هنگام به توده ي حاوي اين حفره بلاستوسيست گفته ميشود(رويان همان بلاستوسيست است)
  سلولهاي توده داخلي يا همان امبريوبلاست در يك قطب قرار گرفته و سلولهاي توده خارجي يا همان تروفوبلاست پهن شده و ديواره اپي تليومي بلاستوسيست را تشكيل ميدهند.زونا پلاسيدا ناپديد ميشود و امكان شروع لانه گزيني فراهم ميگردد.كه در انسان ان دسته از سلولهاي تروفوبلاست ك روي قطب امبريوبلاست قرار گرفته اند تقريبا در روز ششم نفوذ خود را در بين سلولهاي اپي تليال مخاط رحم آغاز ميكنند.
  نيلوفر درخشان
   
 12. 9618104665

  9618104665 New Member

  علی معینی
  1.اگر تعداد کروموزوم ها به صورت ضرایب صحیحی از n(مثل:2n,3n,...)نباشد به آن آنوپلویید گویند.
  مثال1:آنوپلویید تری زومی(2n=47):سندروم داون(تری زومی21)
  مثال2:آنوپلویید مونوزومی(2n=45):سندروم ترنر

  2.اثرگذاری ژنی به حالتی میگویند که در آن ویژگی های فرد براساس اینکه ماده ی ژنتیکی از پدر یا مادر به ارث رسیده باشد متفاوت است یعنی نوع سندروم متفاوت است.
  مثال1:سندروم انجلمن(حذف کوچک در بازوی بلند کروموزوم ۱۵ مادری)
  مثال2:سندروم پرادر ویلی(حذف کوچک در بازوی بلند کروموزوم ۱۵چ پدری)

  3.با تجویز گنادوتروپینها،رشد فولیکول را در تخمدان تحریک می کنند _ قبل از تخمک گذاری(اووسیت در مراحل انتهایی میوز1)،اووسیت را با تکنیک لاپاراسکوپی خارج می کنند _ بعد اسپرم را در محیط آزمایشگاه(در محیط کشت ساده ای)با اووسیت لقاح می دهند(ویا با تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم) _ سپس سلول تخم حاصله را به رحم وارد می کنند ویا سلول ها را در مرحله ی 8 سلولی به رحم منتقل می کنند تا ادامه ی مراحل در رحم انجام شود.
  4.الف:بعد از تقسیمات متعدد زیگوت بلاستومتر ایجاد میشود که تا تشکیل ۸سلول،اتصالات سست دارند.سه روز بعد رویان تقسیم شده ورویان ۱۶سلولی(مورولا) تشکیل میشود.تقریبا در زمان ورود مورولا به حفره رحم، نفوذ مایع از زوناپلوسیدا به داخل فضای بین سلولی توده ی سلولی داخلی آغاز می شود وبه تدریج فضای بین سلولی به یکدیگر می پیوندند و در نهایت حفره ای بنام بلاستوسل ایجاد می شود و به کل این توده ی سلولی که حاوی این حفره است بلاستوسیست گفته می شود.
  ب:در روز ششم بعد از لقاح،لانه گزینی آغاز می شود.
   
 13. 9618104632

  9618104632 New Member

  ۱-گاهی تهداد کروموزوم ها ضریب صحیحی از n نیست (یعنی یوپلوئید نیست) که به این حالت آنوپلوئید میگویند که ممکن است تعداد کروموزوم ها بیشتر از حالت طبیعی باشد (تریزومی)یا کمتر(مونوزومی) مثل تریزومی ۱۸ و ۱۳ یا سندرم کلاین فلتر(۴۷) و
  ترنر(۴۵).

  ۲-بسته به اینکه نقص ژنی از کدام والد به ارث برده باشد علائم بیماری متفاوت میشود که به آن اثرگذاری ژنی میگویند.مثلا اگر حذف بخشی از کروموزوم ۱۵ مادر رخ داده باشد بیماری angelman و اگر در پدر رخ داده باشد سبب بیماری پرادر-ویلی میشود .

  ۳-با تجویز گنادوتروپینها رشد فولیکول در تخمدان تحریک می شود .اووسیت درست قبل از تخمک گذاری یعنی هنگامیکه اووسیت در مراحل انتهایی اولین تقسیم میوزی قرار دارد از طریق لاپاروسکوپی و با استفاده از یک آسپیراتور از فولیکول های تخمدان برداشته می شود .تخمک در محیط کشت ساده ای قرار داده می شود و بلافاصله اسپرم به آن اضافه می شود و با همدیگر لقاح را انجام می دهند.سلول تخم تقسیمات اولیه را انجام می دهد تا به مرحله ی ۸ سلولی می رسد .سپس برای رشد و تکامل در رحم قرار داده می شوند.
  ۴-
  الف-تقریبا در زمان ورود مورولا به حفره ی رحم نفوذ مایع از زونا پلوسیدا به داخل فضاهای بین سلولی توده ی سلولی داخلی آغاز می شود و به تدریج فضاهای بین سلولی به یکدیگر می پیوندند و در نهایت حفره ای به نام بلاستوسل ایجاد می شود و به کل توده ی سلولی که حاوی این حفره است بلاستوسیت گفته می شود.

  ب-در پایان هفته ی اول(روز ششم بعد از لقاح) لانه گزینی آغاز می شود.

  جواد رستم پور
   

به اشتراک بگذارید