کوییز اول درس روانشناسی و بهداشت روان ورودی بهمن 96

شروع موضوع توسط leilimosalanejad ‏9 مارس 2018 در انجمن بهداشت

 1. leilimosalanejad

  leilimosalanejad دکتر مصلی نژاد عضو کادر مدیریت

  نمونه هایی از شرطی سازی کلاسیک و محرک - پاسخ را تجربه خود مثال بزنید
  تفاوت دو نوع یادگیری رطی سازی محرک - پاسخ و کلاسیک را همراه با شباهت ها در سه مورد اشاره کنید
  در هر یک از انواع روشهای تحقیق یک نمونه در روانشناسی مثال بزنید و عناوین مورد نظر خود را ذکر نمایید
  نمره این بخش : 2 نمره از میان ترم
   
 2. 9618342605

  9618342605 New Member

  1.در زمان کنکور با شنیدن صدای اذان در کتابخانه بسیار گرسنه میشدم زیرا پدرم بعد از اذان برایم ناهار می آورد.
  2.تا مدتی بعد از کنکور صبح برای درس خواندن از جایم با صدای زنگ تلفنم بیدار میشدم و استرس شدیدی بعد از بیدار شدنم داشتم.
  3.با صدای بوق ماشینها در هر موقع از روز از جا میپریدم چون با صدای بوق ماشین سرویس مدرسه شرطی شده بودم.
  پاسخ سوال دوم:تفاوتها شامل وجود محرک بی اثر به همراه محرک اثر گذاری که باعث اثر گذاری محرک بی اثر در شرطی سازی محرک-پاسخ می شود اما در کلاسیک با دادن پاداش یک رفتار تکرار میشود و همچنین در شرطی شدن پاسخ ارادی است در حالی که در کلاسیک پاسخ غیر ارادی است و اینکه نوع تقویت کردن این دو نوع شرطی سازی متفاوت است.
  شباهتها: هر دو نیاز به تقویت کردن دارند. هر دو در بازگشت خود به خودی و تعمیم شباهت دارند.هر دو به بقای یک رفتار کمک میکنند.
  پاسخ سوال سوم:روش تحقیق آرشیوی که نیازمندبایگانی و بررسی اسناد و مدارک موجود در رابطه با یک موضوع مثلا میزان سرطان شش در افراد سیگاری است. روش تحقیقتحقیق میدانی که با منابع کتابخانه ای در ارتباط است و خاص گروه های اخلاق و معارف است . روش آزمایش طبیعی که عموما با مشاهده انجام میشود.مثلا مطالعات همبستگی استعداد درسی و میزان پیشرفت دانش آموزان. روش بالینی که کاملترین روش است مثلگرفتن فشار خون عده ای از مردم به صورت مستقیم و سنجیدن میزان فشار خون در افراد مسن نسبت به افراد جوان.روش تجربی که همراه با مداخله و قیاس کردن است مانندتهیه ی پرسشنامه برای پی بردن به میزان وجود علاقه در بین مردم برای مصرف قند و چربی و میزان مبتلا شدنشان به بیاری دیابت و چربی بالا
   
 3. 9618342610

  9618342610 New Member

  سوال۱)مثالی از شرطی شدن کلاسیک:دختر بچه ای ک از بازی کردن بادوچرخه لذت میبرد اماچون یکبارباآن دوچرخه زمین خورده برای مدتی با دیدن دوچرخه خود به خود گریه میکندو غذادادن ایوان پاولف به سگ که درابتداهم پاسخ و هم محرک هردو غیرشرطی بودن اما بااضافه کردن صدای زنگ صدای زنگ که محرک شرطی است به محرک غیرشرطی اضافه شده ومثالی از شرطی شدن محرک- پاسخ :تشویق دانش آموزان درمدرسه بادادن جایزه ب انها که انگیزه ی درس خواندن را درانها بیشترمیکند ودر مقابل اخراج کردن دانش اموز به عنوان تنبیه در پاسخ به بی احترامی به دبیر. شباهتها:۱)در هردونوع شرطی شدن تجربهای قبلی تاثیر گذار است،۲)هردونوع شرطی موجب تکرارودر نتیجه تثبیت یاردشدن رفتارهامیشود،۳)هردونوع شرطی شدن پیش زمینه ای دریادگیری است.تفاوتها:۱)در کلاسیک جاندار برای رسیدن به عکس العمل بیرونی کارخاصی انجام نمیدهد.درحالی که در محرک- پاسخ رسیدن به پاسخ بیرونی مشروط بر فعالیتهای جاندار است،۲)درکلاسیک محرک پایه طبیعی و خنثی اما درمحرک-پاسخ محرک خنثی نیست بلکه شرطی است،۳)درکلاسیک پاسخ اول دربرابر محرک طبیعی کاملا غیرارادی امادر محرک-پاسخ بطور اختیاری است.پاسخ سوال دو :۱)روش تحقیق آرشیوی که با مراجعه به dataدرمنابع مختلف مثل بایگانی بیمارستانها مثلا ارتباط بین درصد سوختگی و مرگ درافراد با سنین بالای ۴۰سال در بیمارستان قطب الدین شیراز،۲)روش زمینه یابی که با ذکر سوال و پرسش از طریق منابع و پایگاهای اینترنتی مثلا رای گیری از اعضای یک شهر دررابطه با تاسیس یک موسسه ،۳)روش میدانی که ازمنابع کتاب خانه ای در حیطه معارف که برای کسب اطلاعات بیشتر از منابع خاکستری که همان مقاله های تایید نشده هستندمیتوان استفاده کرد مثلا تهیه ی یک مقاله باموضوع حجاب،۴)روش طبیعی که از ازمایشهای طبیعی که عموما بامشاهده همراه هستند و شخص مرجع مداخله ای ندارد و این کار را ازطریق واسطه ها انجام میدهد مثل پی بردن به بیش فعال بودن یا نبودن فرزند خود از طریق پرکردن چک لیستی که مشاور دراختیار گذاشته،۵)روش بالینی که معتبر ترین شیوه است که میتواند از طریق مشاهده و مصاحبه باشد مثلا بررسی افراد دیابتی دریک گروه ۳۰تا۱۵سال با بررسی نمونه های خونی آنها،۶)روش همبستگی که ضعیف ترین روش است مثلا اگر بخواهیم رابطه ای بین استعداد یکه فرد و میزان موفقیت اورا بررسی کنیم که این یک همبستگی مثبت است اما در سایر موارد میتوان منی یا صفرهم باشد ،۷)روش توصیفی که میتواند طولی یا مورد شاهدی باشد مثلا بررسی اثر یک دارو ی تازه کشف شده بررویی دوگروه مورد و شاهد،۸)روش تجربی که باید سه ویژیگی مداخله ،تعمیم وراندوم راباهم داشته باشد مثلا انتخاب یک گروه مشتاق به مصرف سیگار بطورتصادفی و بررسی احتمال مبتلاشدن به سرطان ریه و مقایسه ی طول عمر و سطح سلامتی آن گروه با گروه تصادفی انتخاب شده که تمایلی ب مصرف سیگارنشان نمیدهند که درصورت رسیدن به نتیجه ی مطلوب میتوان این روش را در گروهای دیگر مثل مصرف کنندگان دیگر مواد مخدر تعمیم داد
   
 4. 9618342601

  9618342601 New Member

  ‌‌۱)موقعی‌که‌بچه‌بودم‌دوستم‌سوار‌اسکیت‌شد‌وبدجور‌افتاد‌و‌زخمی‌شد‌این‌باعث‌شد‌که‌تا‌مدت‌ها‌از‌اسکیت‌متنفر‌شود‌و‌سوار‌نشود۰‌‌‌‌‌
  در‌دوران‌کودکی‌با‌هربار‌مسواک‌زدن‌مامانم‌مرا‌تشویق‌میکرد‌اینباعث‌میشد‌همیشه‌مسواک‌بزنم۰
  سوال‌۲)شرطی‌سازی‌کلاسیک‌شامل‌یک‌محرک‌طبیعی‌است‌که‌به‌صورت‌خودکار‌یک‌پاسخ‌را‌به‌وجود‌می‌آورد‌در‌حالی‌که‌شرطی‌سازی‌پاسخ-محرک‌نیازمند‌تنبیه‌یا‌پاداش‌است.
  شرطی‌سازی‌کلاسیک‌رابطه‌بین‌پاسخ‌غیر‌اختیاری‌ویک‌محرک‌است‌در‌حالی‌که‌شرطی‌سازی‌پاسخ‌رابطه‌بین‌رفتار‌اختیاری‌وپیامد‌آن‌است.
  در‌شرطی‌سازی‌پاسخ‌-محرک‌یادگیرنده‌با‌یک‌مشوق‌پاداش‌میگیرد‌اما‌در‌شرطی‌سلزی‌کلاسیک‌هیچ‌گونه‌اغواییبرای‌یادگیرنده‌در‌کار‌نیست.
  شباهت‌ها:۱) هر‌دو‌به‌بقای‌ارگانیسم‌کمک‌میکنند۲)هر‌دو‌به‌تقویت‌وابسته‌اند.۳)هردو‌در‌بازگشت‌خود‌به‌خودی‌، تعمیم‌وتمیز‌مشابه‌اند.
  سوال‌۳)تحقیق‌آرشیوی.این‌روش‌به‌تجزیه‌و‌تحلیل‌اطلاعات‌موجود‌در‌بایگانیها‌واطلاعات‌گذشته‌مربوط‌میشودمثلا‌‌با‌ارتبط‌بین‌سن‌بارداری‌و‌مرگ‌زنان‌بارداربا‌استفاده‌از‌اطلاعاتی‌که‌در‌بایگانی‌بیمارستان‌است.
  روش‌مشاهده‌طبیعی‌:در‌این‌روش‌محقق‌رفتار‌موجود‌زنده‌را‌در‌شرایط‌عادی‌وطبیعی‌‌بدون‌این‌که‌دخالتی‌درآن‌داشته‌باشد‌برسی‌میکندمثلا‌مشاهده‌رفتار‌رانندگان‌پشت‌چراغ‌قرمز.
  ۳)آزمایش‌‌طبیعی‌.در‌این‌روش‌آزمایشگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرح‌آزمایش‌خود‌را‌پس‌از‌وقوع‌یک‌سانحه‌طبیعی‌اجرا‌میکند‌مثلا‌برسی‌واکنش‌افراد‌پس‌از‌زلزله.
  ۴)تحقیق‌زمینه‌یابی‌یا‌نظر‌خواهی‌هنگامی‌به‌کار‌میرود‌که‌محقق‌بخواهد‌با‌نظر‌خواهی‌از‌یک‌گروه‌نمونه‌،نظر‌یک‌جامعه‌آماری‌بزرگ‌را‌درباره‌موضوع‌های‌مختلف‌بداند.‌مثلا‌نظر‌خواهی‌مردم‌درباره‌ویژگی‌های‌کارگر‌نمونه.
  ۵) روش‌بالینی‌‌یا‌کلینیکی‌‌کامل‌ترین‌شیوه‌تحقیق‌است‌،عبارت‌است‌از‌کاربرد‌روش‌مشاهده‌به‌شیوه‌کاملا‌خاص‌.در‌این‌روش‌رفتار‌انسان‌با‌مطالعه‌عمیق‌موارد‌فردی‌تحت‌بررسی‌قرار‌‌میگیرد.بررسی‌دیا‌بت‌افراد‌زیر‌۳۰‌سال‌با‌گرفتن‌آزمایش‌خون.
   
 5. 9618104608

  9618104608 New Member

   
 6. Z.ghaedi

  Z.ghaedi New Member

  1. یک بار که پدرم برادر کوچکترم را به پارک برده بودبرادرم دستش را دراز کرده بود که یکی از گل های صورتی پارک را بچیند اما زنبوری که روی گل بود دستش را گزیده بود، از آن روز به بعد برادرم با دیدن گل صورتی شروع به گریه کردن میکرد.
  2.مثلا کودک شیر خوار به دنبال مشاهده ی سینه ی مدر میداند که مزه ی شیر خواهد آمد.
  3.فردی که مدام قوانین راهنمایی رانندگی را نادیده میگیرد وبه آنها عمل نمیکند،دادگاه گواهینامه ی اورا باطل میکند،او از آن پس به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه بیشتری میکند.
  جواب سوال 2.) تفاوت ها: 1. نوع تقویت کردن شرطی سازی کلاسیک و شرطی سازی محرک_پاسخ بایکدیگر متفاوت است.2.در شرطی سازی کلاسیک محرک پایه ی طبیعی یا خنثی دارد اما در شرطی سازی محرک_پاسخ ،محرک خنثی نیست بلکه شرطی می باشد.3. نقش تقویت در هر دو رفتار متفاوت است.
  شباهت ها:1.در هر دو نوع شرطی شدن انجام یک عمل تثبیت شده یا کنار گذاشته میشود. 2.هر دو نوع شرطی شدن زمینه ای را برای آموختن یک رفتار آماده میکند.
  3. در هر دو نوع رفتار شرطی (فعال یا محرک_پاسخ) اتفاقات گذشته(تجربیات) تأثیر گذار است.
  جواب سوال3.) 1.روش آرشیوی:این‌روش‌به‌تجزیه‌و‌تحلیل‌data هاواطلاعات‌گذشته‌مربوط‌میشود، مثلآ ارتباط میزان مرگ ومیر نوزادان نسبت به وزنشان بااستفاده از اطلاعات موجود در بیمارستان ها 2.روش مشاهده ی طبیعی :در این روش اتفاقات بالعینه دیده میشود و فرد دخالتی در آن ندارد وفقط به طور مستقیم مشاهده میکنند مانند مشاهده ی رفتار افراد زمانی که فرد مسنی از خیابان رد میشوند.3.روش بالینی: دقیق ترین روش می باشد که ازطریق مشاهده ی خاص می باشد مانند:
  بررسی بیماری های چشمی در افراد کهنسال با معاینه ی آنها 4.روش زمینه یابی یا نظر خواهی:ذکر سوال و پرسش از طریق منابع و پایگاهای اینترنتی مانند رأی گیری برای انتخاب مکان مناسب برای یک سالن ورزشی 5.روش تجربی: این روش همراه با مداخله و مقایسه کردن است مثلآ: تهیه ی پرسشنامه برای پی بردن به رابطه ی بین علاقه ی مردم برای خوردن غذاهای دریایی و میزان مبتلا شدن آنها به بیماری های قلبی وعروقی 6.روش میدانیکه ازمنابع کتاب خانه ای در حیطه معارف که برای کسب اطلاعات بیشتر از منابع خاکستری که همان مقاله های تایید نشده هستندمیتوان استفاده کرد مثلا:تهیه ی یک مقاله در مورد خواص نماز برای روح
   
 7. 9618342606

  9618342606 New Member

  سوال 1-در کودکی وقتی پدرم سر کار می رفت دنبالش گریه می کردم من را با اسباب بازی سرگرم می کردند بعد از یک مدتی با دیدن اسباب بازی ها دیگردنبالپدرم گریه نمی کردم.
  دوستم یک بار کتاب علوم را نخوانده بود و در امتحانات رد شد بعد از آن روی درس علوم بیشتر تاکیید می کرد از ترس رد شدن در این درس.
  در بچگی دستم بین میله های سرسره گیر کرد بعد از ان تا مدت ها سرسره بازی نکردم و ترس داشتم.
  سوال 2-در محرک -پاسخ صادر میشود و محرک بی اثر همراه با محرک اثر گذار باعث ایجاد پاسخ میشود اما در شرطی شدن کلاسیک پاسخ فراخوانده می شود و با دادن پاداش یک رفتار تکرار می شود .
  در شرطی سازی محرک پاسخ ارادی و تحت کنترل است اما در شرطی شدن کلاسیک پاسخ غیر ارادی است .
  نقش تقویت در دومورد تفاوت دارد.
  شباهت : هر دو باعث کمک به بقا و ادامه ی رفتار می شوند .هردو باید تقویت شوند یعنی باید رفتار آنقدر تکرار کند که برای جانور کامل تقویت بشه و اثر گذار باشه .در هر دو اگر محرک شرطی دوباره به جانور ارایه شود پاسخ بازگشت می کند یعنی بازگشت خود به خودی دارد به عبارتی بعد از مدتی که رفتار را انجام ندهیم و دوباره شروع به انجام رفتار کنیم دوباره عکس العمل نشان میدهد.
  سوال 3-تحقیق آرشیوی :این روش برای تجزیه وتحلیل اطلاعات موجود در سوابق و بایگانی استفاده می شود و از طریق مراجعه به داده ها صورت می گیرد مثل بایگانی بیمارستان شریعتی تهران تعداد بند ناف هایی که برای انجام پیوند مغز استخوان در اولویت است یا بایگانی ثبت احوال شیراز تعداد صدور شناسنامه در طی یکسال .
  تحقیق زمینه یا بی : از طریق پرسش و پاسخ و مصاحبه است کامل ترین روش رفراندوم یعنی نظر خواهی از کل یک جامعه ی اماری است. مصاحبه می تواند رادیویی یا تلویزیونی یا تلفنی یا حضوری باشد مثل :بررسی علت اعتیاد نوجوانان و جوانان از دیدگاه کارشناسان یا بررسی میزان رضایت زندگی ساکنان شهر شیراز
  تحقیق میدانی : شخص مدتی در مکان تحقیق قرار می گیرد و دخالتی در جریان طبیعی اتفاق ها ندارد .مثل سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم
  تحقیق طبیعی : بعد از یک رویداد طبیعی انجام میشود عموما با انجام ازمایش طبیعی رخ می دهد مثل اثر زلزله روی کلیه یا اثر ویرانی حاصل از زلزله روی روحیه ی انسان ها
  تحقیق بالینی :بهترین و معتبر ترین روش است از طریق مشاهده و مصاحبه انجام میشود مثل بررسی فشار خون در زنان باردار با انجام تست فشار
  همبستگی : ضعیف ترین روش است و میتواند مثبت و منفی و یا صفر باشد مثل ارتباط اعتیاد با طلاق
  توصیفی :به دو صورت طولی و موردی شاهدی است مثل اثر سیگار روی شش ها و سرطان ریه
  تجربی : با تجربه به دست می اید و باید مداخله و تعمیم و راندوم را با هم داشته باشد مثل : رابطه ی بین علاقه ی کودکان به پفک و احتمال مبتلا شدن به چربی در بزرگسالی
   
 8. 9618104656

  9618104656 New Member

  سوال ۱ .۱.هر موقع صدای اذان تلوزیون را میشنوم احساس ضعف میکنم و منتظر ناهار میشم
  ۲.هر موقع علامت قلم چی رو میبینم حس اضطراب سراغم میاد
  ۳.موقعی که بچه بودم تا میخواستن آمپولم بزنن یاد اسباب بازی میوفتادم چون تا آمپول میزدم جایزش برام اسباب بازی میگرفتن
  سوال۲.تفاوت ها ۱.در کلاسیک یادگیری بدون کار شخص هست و برای پاسخ ایجاد شده کاری نمیکندولی در محرک-پاسخ برعکس هست و پاسخ میتواند بوسیله یاد گیرنده انجام شود یا نشود
  ۲.در کلاسیک محرک طبیعی هست و پاسخ روتین ایجاد میشود ولی در محرک-شرطی بوسیله تنبیه و تقویت کننده ایجاد میشود
  ۳.پاسخ در کلاسیک غیر اختیاری ایجاد میشود ولی در محرک-شرطی خود یاد گیرنده میتواند پاسخ را ایجاد بکند یا نکند
  شباهت ها ۱.هر دو باعث ایجاد رفتاری میشود
  ۲.در هر دو با تکرار عمل پاسخ تکرار میشود وخود بخودی انجام میشود
  ۳.هر دو نوعی یادگیری هستند و پایه ی یکسانی دارند
  سوال۳.استفاده از آزمون:آزمون استعداد یابی تحصیلی برای دانش آموزان
  تحقیق آرشیوی:با استفاده از اسناد گذشته صورت میگیرد مثلا نحوه ی پوشش سربازان ساسانی
  مطالعات طولی:مطالعاتی هست که پلکانی و پشت سر هم انجام میشود مثلا بررسی میزان افسردگی یک فرد در سال های متوالی زندگیش
  روش بالینی:مثلا بررسی رفتار فردی که دچار مازوخیسم شده
  آزمایش طبیعی:مطالعه در مورد رفتار افراد بعد از تصادف
  میدانی:مشاهده واکنش افراد به خط عابر پیاده
  زمینه یابی:نظر خواهی در مورد ایجاد راه های سلامت در نقاط مختلف شهر
  مطالعات همبستگی:مطالعه در مورد میزان چاقی یک فرد در کودکی و تناسب آن باچاقی آن فرد در بزرگسالی
  روانکاوی:بررسی تاثیر محیط خانواده در رفتار های اجتماعی فرد
   
 9. Fdarya

  Fdarya New Member

  ا -ا کودکی را با چتر سیاه رنگ ترسانده اند ان کودک تا مدت ها از چتر سیاه می ترسید
  ا-2 مادر به هنگام بیرون رفتن از منزل از چادر و کیف استفاده میکند کودک خردسالش نسبت به این نوع پوشش شرطی شده و با دیدن چادر به سمت مادر به منظور بیرون رفتن می دود.
  ا-3 چون پرستار بخش تزریقات از پوشش سفید استفاده میکند کودک در برابر هرشخصی که روپوش سفید داره واکنش ترس از خود بروز می دهد.
  با شنیدن کلمه لیمو یا ترشی بزاق دهان به میزان بیشتری ترشح می شود. هر دو در بازگشت خود به خودی شباهت دارند.

  2-تفاوت ها : در شرطی کردن کلاسیک از محرک غیر شرطی استفاده میشه در شرطی کردن محرک پاسخ محرک غیر شرطی وجود ندارد.در کلاسیک پاسخ با تحریک ایجاد میشه در محرک پاسخ ;پاسخ را خود ازمودنی یا جاندار مورد ازمایش ظاهر میکند.در کلاسیک غذا هم محرک وهم پاداش است در پاسخ غذا فقط پاداش است.در کلاسیک بین محرک غیر شرطی و محرک شرطی پیوند برقرار میشه امادر محرک پاسخ جاندار در موقعیت قرار میگیرد که انجام یا ترک که یک عملکرد منجر به پاداش یا تنبیه خواهد شد.
  شباهت ها: رد هر دو مورد از فاکتور پاداش [غذا] استفاده شد.نتیجه گرفتند که در این دو نوع یادگیری جاندار برای واکنش دادن فکر نمیکند. هر دو باید تکرار و تقویت شوند تا جاندار بتواند عکس العمل مناسب راانجام دهد.
  3- تحقیق ارشیوی: استفاده از اطلاعات در بایگانی و یا سیستم سلامت تیمارستان ها مانند تعداد افراد مبتلا به شیزوفرنی و اسکیزو فرنی حاد یا در بیمارستان ها تعداد مرگ و میر نوزاد در هنگام تولد
  مشاهده : تاثیر رفتار ها و نزاع های والدین یا بزرگسالان بر روی کودکان از طریق حضور در مهد پارک ها بازی و مشاهده مستقیم کودکان در حین بازی و برخورد با همسالانشان
  ازمایش طبیعی: تاثیر حادثه اتش سوزی و تفاوت تاثیر روی کودکان و بزرگسالان و همچنین میزان هورمون ها ی مترشحه لازمه این موقعیت دو اتش نشانان
  تحقیق زمینه ای: بررسی نمرات دانش اموزان در ازمون استعدادیابی و ارزیابی انها برای پیش بینی موفقیت یا شکست انها در یک رشته خاص
  روش بالینی: ثبت برسی مستقیم حالات متفاوت بیمار در یک مدت زمان خاص مثلا بررسی روش درمانی ومصرف دارو و الگو ی پرستاری از یک بیمار روانی بستری در یک مرکز درمانی خاص یا تیمارستان
  همبستگی: بررسی وضعیت رویداد های مثبت و منفی مهم فرد در کودکی و رابطه ان با موفقیت ویا شکست در اینده و بزرگسالی
  تجربی: رابطه بین میزان مصرف مواد غذایی حاوی کلسیم درجوانی و میزان شکستگی استخوان درپیری و رابطه بین مصرف یک دارو دو زمان بارداری یک مادر و عارضه عصبی بر روی جنین بروز یک سری رفتار ها ناهنجار بعد از تولد و در بزرگسالی
  توصیفی: میزان اثر گذاری الودگی هوا بر ناراحتیهای تنفسی و اسم
   
  آخرین ویرایش: ‏15 مارس 2018
 10. 9618342604

  9618342604 New Member

  سوال1)کلاسیک:قبلا چندتا جوجه داشتیم که برای غذا دادن با صدایی آن ها را به طرف خود میکشاندم و زمانی هم که غذا به همراه نداشتم و صدا را ایجاد میکردم به طرف من می امدند.
  پاسخ-محرک:یک بار فلفل سبز بسیار تندی که فکر میکردم شیرین است را خوردم و از ان به بعد هرموقع فلفل سبز روی سفره میبینم در دهانم احساس سوزش میکنم.
  سوال2)تفاوت:در کلاسیک دو نوع محرک وجود دارد اما در پاسخ محرک یک محرک وجود دارد. کلاسیک در مورد محرک پاسخ غیراختیاری فرد یا جانور است اما محرک پاسخ درباره رفتار و پیامد ان(پاداش یا جزا) است.در کلاسیک یادگیری در پی تکرار است اما در پاسخ محرک یادگیری بهتر در پی پاداش است.
  شباهت:هردو نوعی از یادگیری اند. درهر دو تجربه دخیل است.در هر دو بر محرک و پاسخ تاکید شده است.
  سوال3)تحقیق ارشیوی:تاثیر مکتب رفتارگرایی برروی مردم ایران در دوره قاجاریه.
  تحقیق زمینه یابی:نظرسنجی مردم درباره ی نامزدهای ریاست جمهوری و شانس برد انها.
  تحقیق میدانی:تاثیر شبکه اجتماعی بر زندگی نوجوانان روستایی که تا بحال در ان اینترنت نبوده است.
  طبیعی:واکنش های مردم کرمانشاه بعداز وقوع زلزله.
  همبستگی:ایا افرادی که بیشتر میخندند سالم ترند؟
  طولی:اندازه گیری میزان پرخاشگری افراد در دوره ی نوجوانی.
  استفاده از ازمون:استفاده از تست روانشناسی قبل از استخدام پرستار بچه.
  روش بالینی:ارزیابی روانی از بیماران توسط روانپزشکی که به ان مراجعه کرده اند.
   
 11. Fdarya

  Fdarya New Member

  ا -ا کودکی را با چتر سیاه رنگ ترسانده اند ان کودک تا مدت ها از چتر سیاه می ترسید
  ا-2 مادر به هنگام بیرون رفتن از منزل از چادر و کیف استفاده میکند کودک خردسالش نسبت به این نوع پوشش شرطی شده و با دیدن چادر به سمت مادر به منظور بیرون رفتن می دود.
  ا-3 چون پرستار بخش تزریقات از پوشش سفید استفاده میکند کودک در برابر هرشخصی که روپوش سفید داره واکنش ترس از خود بروز می دهد.
  با شنیدن کلمه لیمو یا ترشی بزاق دهان به میزان بیشتری ترشح می شود.
  2-تفاوت ها : در شرطی کردن کلاسیک از محرک غیر شرطی استفاده میشه در شرطی کردن محرک پاسخ محرک غیر شرطی وجود ندارد.در کلاسیک پاسخ با تحریک ایجاد میشه در محرک پاسخ ;پاسخ را خود ازمودنی یا جاندار مورد ازمایش ظاهر میکند.در کلاسیک غذا هم محرک وهم پاداش است در پاسخ غذا فقط پاداش است.در کلاسیک بین محرک غیر شرطی و محرک شرطی پیوند برقرار میشه امادر محرک پاسخ جاندار در موقعیت قرار میگیرد که انجام یا ترک که یک عملکرد منجر به پاداش یا تنبیه خواهد شد.
  شباهت ها: رد هر دو مورد از فاکتور پاداش [غذا] استفاده شد.نتیجه گرفتند که در این دو نوع یادگیری جاندار برای واکنش دادن فکر نمیکند. هر دو باید تکرار و تقویت شوند تا جاندار بتواند عکس العمل مناسب راانجام دهد
   
 12. 9618104622

  9618104622 New Member

  سوال۱ شرطی سازی کلاسیک؛در اوایل تابستان یاآخرهفته به صورت خودبه خودی ساعت ۷صبح مانندروزهای مدرسه از خواب بیدارمی شدم. به دلیل خوردن ناهار در دانشگاه درساعت ۱۲ربع کم در روزهای تعطیل هم سر ساعت ۱۲ربع کم احساس گرسنگی میکنم.
  سوال۱شرطی شدن محرک پاسخ؛وقتی کلاس اول دبستان بودم هنگامی که۵تا از امتحان ها رو ۲۰میشدم مادرم برایم هدیه میگرفت ومن همواره سعی بر انجام این کار داشتم. در زمان کنکور بعد از آزمون های قلم چی ای که ترازم خوب میشد بیرون میرفتیم پس من تلاش میکردم تا آزمون ها را خوب بدم.
  وقتی ۴سالم بود مامانم وقتی کارای خوب انجام میدادم بهم ستاره میداد و وقتی کارای بد انجام میدادم ضرب در که ضربدر ها ستاره ها رو ازبین میبرد وهر۵تا ستاره جایزه داشت پس...
  سوال۲تفاوت محرک پاسخ و کلاسیک؛a,درکلاسیک محرک خنثی وطبیعی است اما درمحرک پاسخ،محرک شرطی است.
  b,درکلاسیک پاسخ اول دربرابر محرک طبیعی غیرارادی اما در محرک پاسخ اختیاری است.
  c,درکلاسیک فقط رفتارهای ساده را میتوان آموزش داد اما درمحرک پاسخ رفتار های پیچیده رامیتوان آموزش داد.
  d,درمحرک پاسخ برخلاف کلاسیک تقویت با پاداش یا تنبیه صورت میگیرد
  e,درکلاسیک فرد آزمودنی منفعل اما درمحرک پاسخ فعال است.
  سوال۲شباهت کلاسیک و محرک پاسخ،a,هردوبه تقویت وابسته هستندb,هردو پیش زمینه یادگیری میباشندc,در هردوتجربه تاثیر گذار ست.d,موجب تکرار رفتار میشوندe,هردوبه بقای عملکرد کمک میکنندf,درصورت تکرار عملکرد بهتر میشود.
  سوال۳انواع روش های تحقیق شامل؛۱.مشاهده طبیعی:حضور یافتن در چهار راه موردنظر برای متوجه شدن میزان کودکان کار سر آن چهار راه۲.آزمایش طبیعی:واکنش افراد پس ازازدست دادن یکی از اعضای خانواده درصانحه۳.آزمون:اجرای آزمون هوش،شخصیت ،استعداد توسط روان شناسان۴.روانکاوی:شناسایی ماهیت شخصیت فرد باپرسش سوال های متنوع توسط روانشناس۵.بالینی:مهم ترین شیوه میباشد که مثلا با حضور بر بالین بیمار از علائم بیماری و ضعیت
  جسمی و روحی او اطلاع میابیم.۶.مطالعات آرشیوی:استفاده از اسناد برای متوجه شدن وقایع دوران قبل و حکومت های مختلف۷.میدانی:استفاده از منابع کتاب خانه برای انجام تحقیق۸.مطالعات طولی:اجرای تحقیق درمورد مراحل رفتاری افراد در سنین مختلف ورشد فکری و ذهنی از کودکی تا بزرگسالی۹.تحقیق زمینه یابی (نظرخواهی):اجرای پرسشنامه کتبی یا شفاهی به صورت مصاحبه با افراد قشر متفاوت جامعه
   
 13. آرام

  آرام New Member

  ۱.شرطی شدن محرک پاسخ:وقتی کوچک بودم مادرم تشویقم میکرد ک سوره های کوچک راحفظ کنم و ب ازای هرسوره جایزه میگرفتم
  کلاسیک:من آلوچه و ترشیجات دوست دارم بخاطر همین وقتی میبینم یا اسمش میشنوم بزاق دهانم ترشح میشود
  ۲.تفاوتها:شرطی شدن کلاسیک نیاز ب محرک(طبیعی و خنثی )داردولی محرک پاسخ نیاز ب تشویق یا تنبیه دارد.درشرطی شدن کلاسیک رفتارموردنظر غیر اختیاری ولی در محرک پاسخ،اختیاری است.درشرطی شدن محرک پاسخ فرد رفتاری را بمنظور دریافت پاداش یا اجتناب از تنبیه انجام میدهد درصورتی ک در شرطی شدن کلاسیک اینگونه نیست.
  شباهت:هردو ب بقای یا ادامه یک رفتار کمک میکنند.هردوجزئی از رفتارهستندو ب تقویت نیاز دارند.درهردونوع کارآزمایی و تجربه های قبلی موثر است.
  ۳.تحقیق آرشیوی:یعنی تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در بایگانی ها و سوابق و اسناد موجود درباره رویداد های گذشته مثل تحقیق درباره تعداد زندانیان جرائم غیر عمددرسال۹۲با استفاده از اسناد موجود در زندانها
  زمینه یابی:نوعی تحقیق است ک درآن از یک گروه خاص استفاده میشود و برای جمع آوری اطلاعات آن از مصاحبه و پرسشنامه استفاده میشودمثل میزان رضایت دانش آموزان ازاعضای شورای مدرسه
  تحقیق میدانی:پژوهشگر بدون دخالت درجریان طبیعی رویدادها،ازمنابع موجود مثل کتابخانه و ...استفاده میکند واطلاعات بدست میاورد مثل تحقیق درمورد نهادها وطبقات اجتماعی
  روش بالینی:بررسی سرطان روده درافراد بالای۵۰سال ازطریق تست فیت(ازمدفوع گرفته میشود)
  آزمایش طبیعی:بررسی میزان خسارت ناشی از آتش سوزی جنگل یک منطقه
   
 14. 9618342609

  9618342609 New Member

  1)خواهرم یک کودک یک ساله داشت که هر موقع به خانه مان می آمدند من خواهر زاده ام را در کنارم نشانده و به او خوراکی و شیرینی میدادم. او نسبت به این عملکرد من شرطی شده بود و هر جا من را می‌دید حتی در مهمانی در کنار من نشسته و دهانش را با صدا بازو بسته می‌کرد و مفهوم درخواست خوراکی را داشت. (شرطی سازی کلاسیک )
  کودکی در دبستان توسط یکی از افراد دفتر داری چندین بار پیاپی مورد سرزنش قرار گرفته،حتی بیرون از مدرسه هم با دیدن آن معاون دچار سرخوردگی و استرس و تپش قلب می شود. (محرک پاسخ)
  2)تفاوت ها :در یادگیری کلاسیک موجود برای رسیدن به نتیجه و پاسخ نیازمند به عملکردی نیست ولی در یادگیری محرک _پاسخ موجود برای رسیدن به محرک مورد نظر بلید عمل خاصی را انجام دهد یعنی پس از انجام عملی خاص به او پاداش داده می‌شود.
  در یادگیری کلاسیک پاسخ غیر ارادی است مثل ترشح بزاق با شنیدن صدای زنگ؛اما در یادگیری محرک _پاسخ، پاسخ غیر ارادی است و برای رسیدن به نتیجه مورد نظر انجام می‌شود. در یادگیری کلاسیک پس از یادگیری حتی بدون پاداش هم پاسخ صورت می‌گیرد ینی حتی اگر به سگ پودر گوشت هم داده نشود با شنیدن صدای زنگ بزاق ترشح می‌شود اما در یادگیری محرک _پاسخ عملکرد جاندار باید با پاداش همراه باشد تا احتمال انجام مجدد بالا باشد.
  شباهت ها:در هر دو حالت باید عمل چندین بار تکرار شود.
  هر دو در نتیجه پاداش درونی می‌شوند.
  در هر دو امکان تقویت وجود دارد.
  3)روش آرشیوی: بررسی ارتباط میان مصرف قند بالا در زنان باردار با مبتلا شدن آنها به افسردگی بارداری در طی بارداری آنها با مراجعه به اسناد و دفاتر موجود در بیمارستان ها و کلینیک های روانشناسی.
  روش آزمایش طبیعی :طرح تحقیق و آزمایش پس از وقوع یک حادثه طبیعی مثل سیل و زلزله.تحقیق در مورد شیوع افسردگی پس از وقوع زلزله در سر پل ذهاب.
  روش زمینه یابی :نظر خواهی از دانشجویان یک دانشکده در مورد تاثیر تحصیلات بر رفتار اجتماعی با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه.
  روش میدانی :در این روش داده ها به صورت مستقیم و با مشاهده بدون هیچ دخالتی جمع آوری می‌شود. تحقیق در رابطه با عملکرد اجتماعی رعایت دستورات چراغ قرمز در یک چهار راه معین.
  روش همبستگی :مطالعه همبستگی از آمارها مثل اینکه چه تعداد از زنان معتاد باردار سقط جنین دارند. در واقع تاثیر اعتیاد بر سقط جنین.
  روش مطالعات طولی :مشاهده یک گروه در یک دوره زمانی مشخص مثل تاثیر دارو ی ترک اعتیاد بر یک گروه معتاد در یک دوره یک ماهه.
  روش بالینی :مطالعه به صورت فردی است، مصاحبه چهره به چهره همراه با اطلاعات زیستی و روانکاوی مثل تحقیق در رفتار یک فرد بیکار تحصیل کرده.
  روش آزمون :در روانشناسی کاربردی استفاده می‌شود و ارزش پیش‌بینی دارند. مثل آزمون تشخیص و تعیین انتخاب رشته تحصیلی
  روش روانکاوی :شناسایی ماهیت ناخودآگاه و خودآگاه فرد از طریق معاینه های بالینی و مصاحبه
   
 15. 9518342522

  9518342522 New Member

  شرطی سازی کلاسیک:وقتی بچه به یک ظرف یا بخری داغ دست زده باشد و دستش آسیب دیده باشد دیگر به سراغ آن ظرف یا بخاری نمیرود و فکر میکند باز هم دستش میسوزد یا فردی در یک مکان برایش حادثه ای رخ میدهد مثلا تصادف میکند و بعدها هرگاه از آنجا عبور میکند ناخودآگاه احساس ترس و استرس دارد.
  شرطی سازی محرک پاسخ:فرزند من میداند که اگر غذایش را تمام کند اجازه دارد شبکه پویا تماشا کند. یا اینکه میداند اگر حرف بدی بزند من با او صحبت نمیکنم.
  تفاوتها:در شرطی سازی کلاسیک پاسخ ناخودآگاه به سراغ فرد می آید ولی در شرطی شدن محرک پاسخ ارادی است
  تقویت در این دو نوع با هم متفاوت است در شرطی سازی محرک پاسخ بسته به تشویق یا احساس خوشایندی است و یا به تنبیه بستگی دارد
  شباهت:هردو به تقویت بستگی دارند
  هردو در تعمیم و تقویت و بازگشت خود به خودی به هم شبیه هستند
  هردو به ادامه عملکرد فرد و یادگیری او کمک میکنند
  پرسشنامه:توزیع پرسشنامه بین تعداد مشخصی از زنان شهرستان جهرم درمورد میزان رضایت از فرزندشان
  مصاحبه:به صورت جمع آوری وری صوت و تصویر از دانش آموزان یک مدرسه و میزان استرس ناشی از امتحانات
  مشاهده:مشاهده و جمع آوری اطلاعات در مورد اختلالات رفتاری یک کودک اوتیسم توسط مادرش یا توسط پزشک به صورت معاینه بالینی
  تحقیقات آرشیوی:مطالعه آرشیو درمانگاه بر روی زنانی که دچار افسردگی زایمان شده اند یا زنانی که چندین بار دچار سقط جنین شده اند.
  تحقیقات میدانی:مطاله کتابهای کتابخانه در مورد یک موضوع خاص مثلا اخلاق اسلامی یا بر روی بیماران اعصاب و روان که در جنگ آسیب دیده اند و در آسایشگاه بستری هستند.
  تحقیق طولی:اندازه گیری میزان استرس افراد در زمان کنکور
  استفاده از آزمون:استفاده از آزمون های روانشناسی برای تعیین سلامت روحی
  روش طبیعی:واکنش روحی روانی حادثه دیدگان زلزله
   
 16. 9618104646

  9618104646 New Member

  • جمعه صبح ها آمادگی بدنی و ذهنی بالایی برای مطالعه و حل سوال داشتم چون یک هفته در میان صبح ها آزمون داشتم. (شرطی شدن کلاسیک)
  • با زیاده روی در خوردن شام معده ام درد میگیرد پس شام را کمتر میخورم.(محرک-پاسخ)
  • تفاوت ها:
  ۱ در شرطی شدن کلاسیک جایزه و یا تنبیه وجود ندارد
  ۲ در محرک-پاسخ محرک بی اثر وجود ندارد

  • شباهت ها:
  ۱ هردو باعث میشوند که که فرد در موقعیت خاص رفتاری را انجام دهد یا ندهد
  ۲ در هردو محرک رفتار ممکن است داخلی یا خارجی باشد
  ۳ هردو جزء رفتار های ابتدایی هستند

  • انواع روش های تحقیق در روانشناسی:
  مشاهده
  ۱ مشاهده نامنظم: مشاهده تصادفی به ندرت مبنای کسب دانش قرار می گیرد،ولی اغلب فرضیه هایی که بعدها به بوته آزمایش گذاشته می شوند ،از طریق همین نوع مشاهده ،تدوین می شوند .برای مثال؛یک روانشناس بالینی به کرات متوجه می شود که وقتی بیماران در آزمون پیشرفت با یک ماده ازمون کلنجار می روند،در حل ماده بعدی نیز دچار مشکل می شوند و عملکردشان افت می کند .این مشاهده باعث می شود این فرضیه را تدوین کند که اگر بیمار اطمینان یابد پس از هر ماده دشواری،ماده آسانی می آید که در حل آن موفق خواهد شد ،عملکردش بهبود خواهد یافت.
  ۲ مشاهده طبیعی: مشاهده طبیعی اگرچه در محیط طبیعی زندگی صورت می گیرد ،ولی دقیق تر و منظم تر است.این مشاهده نه تنها تصادفی و آزاد نیست ،بلکه کاملا برنامه ریزی شده است .البته مشاهده گر،کنترلی اعمال نمی کند و اجازه می دهد اتفاقات آزادانه روی دهند.معمولا این نوع مشاهدات روی عده کمی یا وضعیت های محدودی صورت می گیرند .در نتیجه معلوم نیست چقدر می توان نتایجش را به دیگران یا سایر وضعیت ها تعمیم داد.همچنین احتمال دارد در حین مشاهده یا ثبت پاسخ ها ،مشاهده گر به طور اتفاقی و ندانسته دخالت کند و روی جریان حوادث تاثیر بگذارد.این روش نیز مثل مشاهده غیر منظم می تواند فرضیه های زیادی را تولید کند که می توان آن ها را به دقت بررسی کرد.یک نمونه استفاده از روش مشاهده طبیعی ،تحقیق در خصوص رفتار بیماران در بیمارستان روانپزشکی است.
  ۳ مشاهده کنترل شده: بعضی از محققان بالینی در واکنش به انتقاد های وارد شده به مشاهده نامنظم و طبیعی،روش مشاهده کنترل شده را به کار گرفتند در این روش ،با وجود آنکه تحقیق میدانی است یا در محیطی نسبتا طبیعی صورت می گیرد.اما محققان تا حدودی روی حوادث و وقایع کنترل دارند مشاهده کنترل شده سابقه طولانی در روانشناسی بالینی دارد.برای مثال؛یک راه این است که بیماران ترس های خود یا نحوه پاسخ دادن خود به داده های پرسش نامه را با روانشناسی بالینی در میان بگذارند.ترس از انکار را با قرار دادن ماده های واقعی در جلوی بیماران وسپس تغییر دادن فاصله آزمودنی و ماده بررسی کردند.این مشاهده کنترل شده به آن ها اجازه داد در مورد واکنش آزمودنی ها ،بینشی واقعی کسب کند.

  روش زمینه‌یابی
  این روش برای مطالعه موضوعاتی به‌کار می‌رود که محقق قصد تغییر یا دستکاری متغیرها را ندارد و اطلاعات را به همان صورتی که هستند به دست می‌آورد. برای مطالعه نگرش‌ها و نظرات آزمودنی‌ها با ابزار مصاحبه و پرسش‌نامه از روش زمینه‌یابی استفاده می‌شود.
  روش آزمایشی
  در این روش معتبر، اطلاعات حاصل بر پایه تجربه‌های عینی و آزمایشگاهی به دست می‌آید. این روش مرز بین حقیقت و مجاز و درست و نادرست در بسیاری از مسایل روان‌شناسی را تعیین می‌کند. اگر بخواهیم اثر عاملی را در عوامل دیگر بسنجیم آن را متغیر و عامل یا عوامل دیگر را ثابت نگه می‌داریم. محرک و پاسخ، متغیر وابسته، گروه آزمایشی، گواه و آزمودنی از ابزار لازم در این روش هستند.
  روش بالینی(مطالعه موردی)
  روش کلینیکی یا بالینی بیشتر توسط روان‌شناسان بالینی، روان‌پزشکان، مددکاران اجتماعی، مشاوران و راهنمایان تربیتی به‌کار گرفته می‌شود. هدف از این روش کسب اطلاعات و تشخیص علت‌ها است. در این روش مطالعه به صورت فردی انجام می‌گیرد. بنابراین آنچه معلول علت خاصی است کلیت ندارد و به علت تفاوت‌های فردی نمی‌تواند تعمیم یابد و دیگران را نیز دربرگیرد. با این همه روش بالینی یکی از متداول‌ترین روش‌هایی است که در روان‌شناسی غیرعادی، رفتار نابهنجار و عقب‌ماندگی ذهنی و تحصیلی به‌کار می‌رود و وسیله موثری برای تشخیص است.
  روش آماری
  در برخی از پژوهش‌های روان‌شناسی مانند سنجش رغبت‌ها، گرایش‌ها، هوش، حافظه، شخصیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی و هنگامی که همه افراد از نظر ویژگی مورد آزمایش بین صفر و صد قرار می‌گیرند، به‌کار می‌رود. روش آماری گاه برای توضیح و نتیجه‌گیری روش‌های چهارگانه پیشین نیز به‌کار می‌رود. در این روش به ترتیب این اعمال انجام می‌شود: شمارش، طبقه‌بندی، تعیین همبستگی، توضیح و تغییر نتایج. در واقع روش آماری فرضیه‌های روانی را از صورت کیفی به شکل کمی درمی‌آورد و با اعداد، ارقام و نمودار نمایش می‌دهد.
  روش روانکاوی
  در روانکاوی روی این نکته تکیه می‌شود که پدیده‌های آگاه تنها بخش کوچکی از مجموعه روان را تشکیل می‌دهند. بنابراین هدف روان‌شناس این خواهد بود که ماهیت پدیده‌های ناآگاه را با روش تداعی آزاد(عنوان روش اصلی فروید) کشف کند. زیرا معتقد است که این پدیده‌ها پویایی خاصی دارند و اثر آنها بر رفتار انسان بیشتر و شدیدتر از پدیده‌های آگاه است و به این طریق حقیقت را کشف می‌کند. علاوه بر این‌ها، روش‌های دیگری مانند طولی و عرضی، تاریخچه زندگی فرد و درون نگری نیز وجود دارد که کم‌وبیش در موارد خاصی به‌کار می‌رود.

   
 17. 9518442547

  9518442547 New Member

   
 18. leilimosalanejad

  leilimosalanejad دکتر مصلی نژاد عضو کادر مدیریت

  با سلام با توجه به وجود اشکال در ÷اسخ تفاوت بین دو نوع یادگیری موارد زیر را جهت مطالعه مجدد ارسال میدارد
  شباهت دو نوع یادگیری
  - هر دو به بقاي ارگانيسم كمك مي كنند

  2- هر دو به تقويت وابسته اند

  3- در شرطي سازي كلاسيك تقويت كننده UCS است ، در شرطي سازي وسيله ايي وضعيت خشنود كننده است

  4- هر دو نوع شرطي سازي در نياز به تقويت ، بازگشت خودبه خودي ، تعميم و تميز مشابه هم هستند

  و تفاوت انها
  - شرطي سازي كلاسيك پاسخ فراخوانده مي شود در حاليكه در شرطي سازي وسيله ايي پاسخ صادر مي شود.

  2- در شرطي سازي كلاسيك پاسخ غير ارادي است در حاليكه در شرطي سازي وسيله ايي پاسخ ارادي و تحت كنترل است

  3- نقش تقويت در اين دو نوع شرطي سازي متفاوت است

  در خصوص سوال روش تحقیق سوالات به خوبی پاسخ داده شده بود
  موفق باشید
   

به اشتراک بگذارید